top of page

Kanada- useljenje- legalan rad i boravak
 

 

Pitanja i odgovori:

Pitanje 1:

 Zbog čega najčešće ljudi bivaju odbijeni za Posetilačke, Radne i Useljeničke vize?

 Odgovor:

Većina zahteva za Posetilačke, Radne i Useljeničke vize za strane zemlje koje su u režimu viza je odbijan od imigracionih vlasti tih zemalja zbog neistinih informacija, neuređenosti aplikacija i dokumentacije. Jedan broj zahteva je odbijan i zbog kriminalne prošlosti kandidata, kada nije prošao traženi period rehabilitacije.

Pitanje 2:

 Koje neistinite informacije se najčešće navode u aplikacijama za vize?

 Odgovor:

 Najčešće se pogrešno prikazuje činjenično stanje u pogledu adresa stanovanja, zaposlenja, porodične situacije, krivične odgovornosti. Svaka neistinita i pogrešna informacija ne samo da će prouzrokovati odbijanje već, zavisno od težine lažnog predstavljanja činjeničnog stanja, može uzrokovati i zabranu konkurisanja za određeni tip vize za neko vreme a podnosilac zahteva se može i kazniti.

SAVET: Isključivo istinite i proverljive informacije se moraju davati za svaki tip vize!

Pitanje 3:

 Šta se smatra neurednom dokumentacijom?

 Odgovor:

 Sva dokumentacija za traženi tip vize, mora biti pripremljena uredno. To dalje znači da sva dokumenta moraju biti overena kod upravnih organa zemlje u kojoj se izdaju, moraju biti potpisana od nadležnih lica, moraju tekstualno odgovoriti traženom sadržaju i moraju biti prevedena (najčešće oficijalno) na jezik zemlje kod koje se konkuriše za vizu.

Pitanje 4:

 Kako se dokazuje radno iskustvo?

 Odgovor:

 U Srbiji se radno iskustvo dokazuje radnom knjižicom, ugovorima o radu i referencama poslodavaca. Vrlo često, pojedine zemlje traže da kandidat dokaže radno iskustvo i potvrdama o plaćenim porezima i doprinosima za zdravstveno i penziono osiguranje za period radnog angažovanja.

NAPOMENA: Zabranjeno je falsifikovati bilo koji dokument! U Srbiji je za to krivično delo propisana kazna zatvora i do pet godina.

Pitanje 5:

Kako se dokazuje školska sprema?

 Odgovor:

 Kao dokaz o završenoj skoli, priznaje se diploma, zajedno sa svedočanstvima i trasnkriptima izdatim od predmetne školske ustanove. Za potrebe studija u inostranstvu potrebno je, pored svedočanstava, sertifikata i diploma, da transkript predmeta, broja časova, opisa nastavnog programa, bude oficijalno overen, potpisan od nadležnih službi predmetne školske ustanove i direktno upućen (od škole u Srbiji) školskoj ustanovi ili određenoj školskoj organizaciji u inostranstvu.

Pitanje 6:

 Kako usaglasiti svoje zanimanje sa istim ili sličnim zanimanjima u stranoj zemlji?

 Odgovor:

Ovo je vrlo važno pitanje, s obzirom da dobar broj kandidata ne usaglasi svoj profil zanimanja sa odgovarajućim u stranoj zemlji i zbog toga biva odbijan za Radnu i Useljeničku vizu. Veliki broj zanimanja u inostranstvu korespondira zanimanjima u Srbiji. Međutim, određeni broj zanimanja ne može da odgovori opisu sličnog zanimanja u stranoj zemlji. To je i logično, imajući u vidu različitost školskih sistema, opisa samih strukovnih profila i različite zahteve poslodavaca za odgovarajućim profilima zanimanja.

Pitanje 7:

 Često je osoba radila jedan posao a obučavala se i školovala za drugi profil zanimanja. Kako u takvim slučajevima prikazati, dokazati i usaglasiti strukovne profile?

 Odgovor:

 Kod ovog pitanja treba ozbiljno analizirati propise o radu i obrazovanju i napraviti komparativnu analizu uslova i kriterijuma za priznavanje strukovnog profila stečenog u jednoj zemlji sa uslovima i kriterijumima u stranoj zemlji.

Pitanje 8:

 Ako dobijem kanadsku useljeničku vizu da li imam pravo da napustim Kanadu?

 Odgovor:

 Da bi zadržali status useljenika, morate biti u Kanadi minimum dve godine u roku od pet godina. To znači da možete nesmetano ulaziti i izlaziti iz Kanade koliko god puta hoćete i da boravite van Kanade, ali morate voditi računa da se uklopite u navedeni vremenski okvir. U pojedinim slučajevima, postoji “opravdanje” i za duži boravak (duže od dve godine) izvan Kanade. Ti slučajevi su zakonom (Immigration Act and Regulations) precizno uređeni i svakako ih treba razmotriti i adekvatno se pripremiti za duži boravak izvan Kanade.

Pitanje 9:

 

 Da li ima razlike u razmatranju zahteva kandidata za useljeničku vizu, koji dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije?

 Odgovor:

 Apsolutno nema nikakvih razlika! Bilo koji vid diskriminacije ili favorizovanja jedne etničke grupe, nacije, religije, rase je strogo zabranjeno u Kanadi. Pred kanadskim zakonima su svi jednaki. Uspešnost aplikanata iz različitih zemalja se određuje na osnovu kvalifikatornih uslova za selekciju kandidata, a to su: godine života, stručni profil, dužina radnog iskustva, nivo znanja jezika (engleskog i/ili francuskog), prilagodljivost i eventualno ponuda za posao od strane kanadskog poslodavca.

Pitanje 10:

 Da li kandidat koji ima dvojno državljanstvo (srpsko i hrvatsko) treba da prijavi oba državljanstva u aplikaciji za useljeničku vizu za Kanadu?

 Odgovor:

 Naravno! Ukoliko ne prijavi oba državljanstva, rizikuje da njegova aplikacija bude odbijena i da dobije zabranu od dve i više godina za ponovnu prijavu. Takođe, ako ne prijavi oba državljanstva i “prođe” postupak a da se to ne utvrdi u tom momentu, ako se utvrdi bilo kad kasnije tokom njegovog života u Kanadi, snosiće odgovornost i može mu se oduzeti status stečen po osnovu prikrivenih informacija.

Pitanje 11:

 Da li nakon ukidanja viza Srbiji od januara meseca 2010 godine, mogu slobodno putovati za Kanadu?

 Odgovor:

 Ne možete, jer se taj režim putovanja bez viza primenjuje unutar zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma a ne odnosi se na veliki broj drugih zemalja, uključujući Kanadu, USA, Australiju, Novi Zeland i Veliku Britaniju. Za ove zemlje morate tražiti vizu od njihovih nadležnih poslanstava.

Pitanje 12:

 Da li ću moći, nakon ukidanja viza Srbiji da boravim u zemljama Evropske Unije koliko hoću?

 Odgovor:

 Zavisno od razloga putovanja, moći će te da boravite toliko vremena koliko je priliči datom razlogu putovanja a najduže do 3 meseca. Na dužinu vremena boravka će uticati i Vaša materjalna situacija i eventualno, ako idete u posetu rođacima i prijateljima, i njihova materjalna situacija.

Pitanje 13:

 Da li ću nakon ukidanja viza Srbiji za zemlje članice Evropske Unije, moći da odem i radim u nekoj od tih zemalja?

 Odgovor:

 Ukidanje viza ne znači i slobodno zapošljavanje u zemljama članicama Evropske Unije. Da bi mogli da radite u nekoj od ovih zemalja, morate imati radnu dozvolu izdatu od nadležnih organa dotične zemlje. Rad bez dozvole je zabranjen i kažnjiv.

Pitanje 14:

 Da li se diplome stečene u Srbiji priznaju u Kanadi?

 Odgovor:

 Većina diploma srednjih, viših škola i fakulteta se priznaju u Kanadi. Međutim, zavisno od strukovnog profila za koji je diploma stečena, potrebno je utvrditi da li je za takav strukovni profil potrebno izvršiti evaluaciju kvalifikacija u Kanadi ili ne. Za određena zanimanja, takozvana “registered occupations” u pojedinim provincijama Kanade, potrebno je imati licencu, odnosno odobrenje. To odobrenje se izdaje od odgovarajućih provincijskih (teritorijalnih) strukovnih udruženja i komora, nakon što kandidat ispuni propisane uslove za licencirano zanimanje.

Pitanje 15:

 Koja zanimanja su licencirana u Kanadi?

 Odgovor:

 Svaka provincija, odnosno teritorija posebno određuje koja su zanimanja licencirana i stoga treba detaljno proučiti provincijske (teritorijalne) regulative u pogledu “registered and non-registered occupations”. Ukoliko Vaše zanimanje spada u kategoriju “registered occupations” preporuka je da se zatraži evaluacija i usaglašavanje kvalifikacija kod relevanthih institucija i organizacija u Kanadi, pre nego što podnesete zahtev za useljeničku vizu, kako bi se na vreme upoznali sa zahtevima za bavljenje strukom u Kanadi i adekvatno i blagovremeno pripremili. Naravno, “credential recognition” možete zatražiti i po dolasku u Kanadu.

Pitanje 16:

 Da li sam obavezan da tražim “credential recognition”, odnosno priznavanje kvalifikacija u Kanadi?

 Odgovor:

 Ukoliko želite da se bavite svojom strukom i ukoliko Vaše zanimanje spada u kategoriju “registered occupation” obveznik ste licenciranja u Kanadi. Međutim, ako ne želite da se bavite svojom strukom, već želite da radite neke druge poslove koji mogu ali ne moraju da budu u vezi sa Vašom strukom i koji ne spadaju u kategoriju “registered occupations” onda ne morate da tražite “credential assessment and recognition”.

Pitanje 17:

 Kako se dugoročno kotiraju pojedina zanimanja u Kanadi i kolike su prosečne plate?

 Odgovor:

 U prikazu koji se nalazi ispod ovog teksta izabrana su samo neka od zanimanja. Pregled svih zanimanja ne možemo dati, jer bi obim informacija prevazišao mogućnosti čuvanja baze podataka na ovom sajtu. Međutim, na zahtev klijenata, možemo obraditi detaljno svako zanimanje.

ZANIMANJA:

1. Diplomirani ekonomista (Master Degree)

- Prosečna plata: 37.05 $ po satu (region Toronta)

- Potražnja zanimanja do 2018: solidna (predviđanja)

2. Mašinski inženjer

- Prosečna plata: 32 $ po satu (region Toronta)

- Potražnja zanimanja do 2018: solidna (predviđanja)

3. Elektroinženjer

- Prosečna plata: 34.15 $ po satu (region Toronta)

- Potražnja zanimanja do 2018: solidna (predviđanja)

4. Hemijski inženjer

- Prosečna plata: 39.42 $ po satu (region Toronta)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade (predviđanja)

5. Građevinski inženjer

- Prosečna plata: 31.15 $ po satu (region Toronta)

- Potražnja zanimanja do 2018: dobra (predviđanja)

6. Poljoprivredni inženjer

- Prosečna plata: 36.77 $ po satu (region Edmontona)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade (predviđanja)

7. Diplomirani tehnolog

- Prosečna plata: 39.42 $ po satu (region Toronta)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade (predviđanja)

8. Diplomirani hemičar

- Prosečna plata: 39.42 $ po satu (region Otave)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade (predviđanja)

9. Diplomirani biolog - mikrobiolog

- Prosečna plata: 31.07 $ po satu

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade (predviđanja)

10. Diplomirani sociolog (Master Degree)

- Prosečna plata: 20.73 $ po satu

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade (predviđanja)

11. Diplomirani geološki inženjer

- Prosečna plata: 49.04 $ po satu (region Vankuvera)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade (predviđanja)

12. Psiholog (Master – Phd Degree)

- Prosečna plata: 18.92 $ po satu (region Vankuvera)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade (predviđanja)

13. Socijalni radnik

- Prosečna plata: 30.15 $ po satu (region Toronta)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade (predviđanja)

14. Učitelj

- Prosečna plata: 27.70 $ po satu (region Toronta)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade (predviđanja)

15. Nastavnik

- Prosečna plata: 31.15 $ po satu (region Toronta)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanada (predviđanja)

16. Prevodilac

- Prosečna plata: 24.12 $ po satu (region Vankuvera)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja za ovim zanimanjem (predviđanja)

17. Lekar

- Prosečna plata: 80.00 $ po satu (Ontario)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja za lekarima i svim ostalim medicinskim osobljem (predviđanja)

18. Stomatolog

- Prosečna plata: 140 $ po satu (Ontario)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja (predviđanja)

19. Laboratorijski tehničar

- Prosečna plata: 18.30 $ po satu

- Potražnja zanimanja do 2018: dobra (predviđanja)

20. Medicinska sestra/tehnicar sa licencom

- Prosečna plata: 34.70 $ po satu (Ontario)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja (predviđanja)

21. Elektrotehničar

- Prosečna plata: 22.75 $ po satu (Ontario)

- Potražnja zanimanja do 2018: dobra (predviđanja)

22. Mašinski tehničar

- Prosečna plata: 26.00 $ po satu (Ontario)

- Potražnja zanimanja do 2018: dobra (predviđanja)

23. Građevinski tehničar

- Prosečna plata: 21.50 $ po satu (Ontario)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna (predviđanja)

24. Automehaničar

- Prosečna plata: 17.75 $ po satu

- Potražnja zanimanja do 2018: dobra (predviđanja)

25. Varilac

- Prosečna plata: 20.15 $ po satu (Ontario)

- Potražnja zanimanja do 2018: dobra (predviđanja)

26. Stolar

- Prosečna plata: 18.45 $ po satu (Ontario)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna potražnja ovog zanimanja (predviđanja)

27. Vozač

- Prosečna plata: 19.05 $ po satu (Ontario)

- Potražnja zanimanja do 2018: dobra (predviđanja)

28. Menadžer u prodaji

- Prosečna plata: 27.65 $ po satu

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna (predviđanja)

29. Menadžer u bankarstvu

- Prosečna plata: 29.20 $ po satu (region Toronta)

- Potražnja zanimanja do 2018: dobra (predviđanja)

30. Menadžer u građevinarstvu

- Prosečna plata: 28.15 $ po satu (Ontario)

- Potražnja zanimanja do 2018: izuzetna (predviđanja)

Pitanje 18:

Po zanimanju sam stolar, imam 10 godina radnog iskustva. U radnoj knjižici mi je poslednji put upisan staž od samo 6 godina. Poslednje 4 godine radim na “crno” odnosno neprijavljen i ne uplaćuje mi se staž. Želeo bih da odem i radim u Kanadi.

Odgovor:

Da bi otišli na rad u Kanadu, morate imati radnu dozvolu, takozvani “Work Permit”. Da bi ste dobili Radnu dozvolu u kanadskom konzulatu (ambasadi) morate ispuniti nekoliko uslova:

1. Poslodavac iz Kanade treba da Vam obezbedi ponudu za posao i ta ponuda mora biti odobrena od strane kanadskog biroa - Employment and Social Development Canada (ESDC) . To odobrenje se je ranije zvalo“Confirmation-Labour Market Opinion” a sada se zove LMIA/Labour Market Impact Assessment/.

2. Poslodavac mora da vam pošalje predlog Ugovora o radu, sa precizno navedenim uslovima rada, opisom poslova, dužinom radnog vremena, dužinom godišnjeg odmora i odsustava, te sa visinom plate i plaćenim beneficijama.

3. Vi morate pružiti dokaze da ste kvalifikovani za posao kojim se bavite i da imate odgovarajuće radno iskustvo. Kvalifikacija se dokazuje diplomama i sertifikatima o završenoj školi i stručnoj praksi a radno iskustvo se dokazuje radnom knjižicom, koja predstavlja javnu ispravu. Uz radnu knjižicu, prilažu se i potvrde o zaposlenju i reference poslodavaca, kao i ugovori o radu, gde je označen precizno poslodavac i pretpostavljeni i gde je dat opis Vaših poslova i radnih zadataka i visina plate.

4. Morate takođe pružiti dokaze da ste “Bona Fide” radnik i da će te po isteku vize napustiti Kanadu.

Pitanje 19:

Da li moja žena i dvoje maloletne dece mogu putovati sa mnom ili pak doći kasnije?

Odgovor:

Vaša supruga i deca bi mogli putovati zajedno sa Vama po osnovu “Visitor vize” ukoliko dokažete da će i oni biti “Bona Fide” posetioci i da će po isteku viza napustiti Kanadu.

Pitanje 20.

 Da li mogu raditi kod više poslodavaca u Kanadi?

 Odgovor:

 Ne. Možete raditi samo kod onog koji Vam je uputio overenu ponudu za posao.

Pitanje 21:

 Šta se dešava u situacijama kada kanadski poslodavac da otkaz stranom radniku ili pak to učini strani radnik?

 Odgovor:

 Radna dozvola “Work permit” je vezana za određenog poslodavca. Ako dođe do nekog nesporazuma pa poslodavac otpusti stranog radnika ili pak ovaj sam da otkaz, prestaće važnost takve Radne dozvole. Međutim, strani radnik će moći da potraži drugog poslodavca koji bi mu obezbedio overenu ponudu za posao i za to će mu biti ostavljen određeni rok. Kada pronađe takvog poslodavca, tražiće od Imigracionog biroa unutar Kanade promenu Radne dozvole. Ako ne pronađe drugog poslodavca, moraće da napusti Kanadu.

Pitanje 22:

 Da li sa radne vize mogu preći na useljeničku i da li dok čekam na useljeničku vizu, mogu biti u Kanadi?

 Odgovor:

 Da, ako ispunjavate uslove za Useljeničku vizu, zavisno od toga koji je program u pitanju: Federalni ili Provincijski. Dokle god ste legalno u Kanadi i imate Radnu dozvolu, možete čekati na završetak postupka za Useljeničku vizu bez napuštanja Kanade.

Pitanje 23:

 Da li dok sam na radu u Kanadi, mogu dolaziti u Srbiju?

 Odgovor:

 Naravno! Koliko puta će te dolaziti zavisi od dužine odmora na koji imate pravo.

Pitanje 24:

 Da li se moraju polagati testovi iz engleskog i francuskog jezika?

 Odgovor:

 Ukoliko vodite postupak u okviru Federalnog progama za useljenje (Federal Skilled Workers Class) nivo znanja jezika se dokazuje ili putem položenih testova (IELTS za engleski i TEF za francuski) ili putem dokumentovanog obrazloženja o odličnom poznavanju jezika. Obrazloženje treba biti urađeno na engeskom ili na francuskom jeziku, zavisno od toga u kom jeziku smatrate da posedujete odlično znanje. Uz obrazloženje prilažete i dokaze o školovanju na tom jeziku, o dužem radu u engleskom ili francuskom govornom području. Imigracioni službenik koji bude obrađivao Vašu aplikaciju, odlučiće da li da prihvati Vaše obrazloženje. Ako pak konkurišete za useljeničku vizu u okviru drugih programa, IELTS test i/ili TEF test su takođe obavezni. Testovi jezika su obavezni i za studetsku vizu (IELTS Academic, TOEFL, TEF). Za radne i posetilačke vize, kao i za vize u okviru sponzorstva, testovi jezika nisu obavezni.

Pitanje 25:

 Da li kada dobijem useljeničku vizu za Kanadu moram da budem u određenom mestu u Kanadi?

 Odgovor:

Ako ste podneli zahtev u okviru “Federal Skilled Workers Class” morali ste da navedete destinaciju u Kanadi. To podrazumeva da ste se opredelili da budete u tom mestu, verovatno zato što su Vam tamo rođaci, prijatelji ili pak zato što Vas tamo čeka ugovoreni posao ili ste nakon istraživanja zaključili da Vam tamo odgovara da živite. 

 Po dobijanju useljeničke vize u okviru tog programa trebali bi da odete u navedeno mesto. Naravno, svoje prebivalište, odnosno boravište u Kanadi možete menjati jer saglasno kanadskom ustavu “Chapters of Rights and Freedoms” (section 6), svako ko živi u Kanadi ima slobodu kretanja i izbora zanimanja.

Ako ste pak pokrenuli postupak za useljenje u okviru posebnih i provincijskih programa, primenjuju se posebna pravila za ulazak i boravak u određenim područjima Kanade.

Pitanje 26:

 Ja sam iz Batočine a momak sa kojim sam u vezi, živi i radi u Torontu. Mi bi želeli da budemo zajedno što pre. Čuli smo da ako bi se venčali, procedura sponzorstva za moj odlazak u Kanadu bi trajala tri i više godina. Na internet forumima su me savetovali da zatražim turističku vizu ali da se u pozivnom pismu, moj momak predstavi kao moj prijatelj. Navodno, tako ću brže ući u Kanadu a kada sam već tamo, venčali bi se i ja bih ostala. Da li je moj plan dobar?

Odgovor:

Prvo što ne bi smeli nikako da uradite je da lažete i da prikrivate informacije. Svako ponašanje u suprotnom smeru, vodi Vas ka odbijanju od tražene vize i ka eventualnoj kazni. Kod bilo koje aplikacije za vizu, morate podneti validnu dokumentaciju i iskreno obrazlagati činjenično stanje. Ako tražite turističku vizu, te ako Vam pozivno pismo upučuje Vaš momak, on se kao takav mora i predstaviti i navesti prave razloge za Vašu posetu. Službenici kanadske ambasade koji obrađuju Vaš zahtev će proceniti da li ispunjavate uslove za dobijanje turističke vize (kako je to već detaljno obrazloženo u odeljku o posetilačkim vizama na internet portalu Novina) i saglasno toj proceni, odobriti ili odbiti Vašu aplikaciju. Druga informacija koju ste dobili na forumima, a to je da postupak sponzorisanja traje 3 i više godina je takođe pogrešna. Postupak sponzorisanja najbliže rodbine - supružnika (spouse), vanbračnog partnera (common law), odnosno partnera (conjugal relationship) van Kanade, je najbrži postupak pred Ministarstvom za državljanstvo, imigraciju i multikulturalizam i traje u proseku 2-5 meseci. Ukoliko se takav postupak vodi unutar Kanade, rokovi su duži.

SAVET: Ako planirate ozbiljnu vezu sa Vašim momkom iz Kanade, onda se venčajte i tražite useljeničku vizu u okviru programa sponzorstva a nepokušavajte uopšte da na osnovu lažnih informacija dobijete posetilačku vizu.

Pitanje 27:

 Želim da se venčam sa devojkom i da je dovedem u Kanadu? Živim u Kanadi, a ona u Nišu. Zbog prezauzetosti na poslu ne mogu da dođem u Srbiju radi venčanja. Da li je to moguće?

Odgovor:

U najvećem broju slučajeva brakovi se sklapaju pred nadležnim matičnim službama a u prisustvu budućih supružnika. Pošto Vi i Vaša devojka ne možete biti zajedno ni u Kanadi ni u Srbiji da bi sklopili brak, to možete učiniti putem punomoćnika. Institut zaključenja braka preko punomoćnika poznaje većina zemalja razvijenog sveta. Naravno, postoje razlike u formalizmu koji mora biti zadovoljen pred odgovarajućim matičnim službama. Saglasno Porodičnom zakonu Republike Srbije, brak sklopljen preko punomoćnika je punovažan. Punomoćje mora biti overeno (u Vašem slučaju, punomoćje se overava u konzulatu Republike Srbije u Torontu). Uz punomoćje se mora priložiti Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o slobodnom bračnom stanju. Vaš punomoćnik će nakon prijema punomoćja i prilaganja potrebne dokumentacije i zahteva, moći da zaključi brak sa Vašom izabranicom u Vaše ime.

Pitanje 28:

Da li nakon tako zaključenog braka, moja supruga može dobiti useljeničku vizu?

Odgovor:

Da bi Vaša supruga došla u Kanadu kao useljenik, morate pokrenuti postupak sponzorisanja. Tokom tog postupka dokazujete da je Vaš brak “bona fide” brak, što znači da je sklopljen sa iskrenim i časnim namerama i radi trajne zajednice života. U Vašem slučaju moraćete uložiti više napora da dokažete da je brak “bona fide” s obzirom da ste isti sklopili preko punomoćnika.

Pitanje 29: 

Kako se dokazuje “bona fide” brak?

Odgovor:

Dokazujete iskrenost i časnost namera putem dokumenata, izjava rođaka, prijatelja, putem pisama i razmenjenih mailova, putem telefonskih listinga, zajedničkih fotografija (ukoliko ih imate). Vašu vezu morate i opisati od njenog početka, navodeći događaje, datume i mesta koja su obeležila Vašu vezu na ovaj ili onaj način. Pored toga što će te dokazivati “bona fide” vezu, moraćete oboje tokom postupka da pružite i detaljne personalne informacije. Ukoliko sve te informacije budu tačne a časnost veze potvrđena, odobriće Vam sponzorstvo u ime čega će te i potpisati “Undertaking of Support” i Vaša supruga će dobiti useljeničku vizu (nakon obavljenog medicinskog pregleda i sigurnosne provere).

Pitanje 30:

Posredstvom oglasa stupio sam u kontakt sa jednom agencijom koja nudi zaposlenje u Kanadi i koja naplaćuje svoje posredovanje u iznosu od 10.000,00 eura, što bi mi se skidalo sa plate. Da li da prihvatim njihovu ponudu?

Odgovor:

Da li će te prihvatiti ponudu ili ne, zavisi od Vas. No, potrebno je da znate sledeće:

- Ni jedna agencija u Kanadi niti van Kanade može naplaćivati “posredovanje”, odnosno informacije o slobodnim radnim mestima od lica koje traži posao.

- Agencije mogu naplaćivati svoje usluge ali samo u okviru dozvoljenih naplata. Mogu se naplaćivati samo sledeće usluge: za obradu i pripremu dokumentacije, za savete - do podnošenja aplikacije (u oblasti Imigracionog prava Kanade).

- Izvan toga mogu se naplaćivati saveti i radnje vezane za "settlement issues", izradu ugovora, pripreme za poslovne intervjue, kontakti i aktivnosti sa bankama, finansijskim ogranizacijama, stručnim udruženjima i profesionalnim organizacijama.Takođe se mogu naplaćivati troškovi telefona, faksa i putovanja vezanih za realizaciju zahteva.

- Sva angažovanja koja imaju agencije, obračunavaju se po realnom utrošku vremena, utrošku materjala i pričinjenim troškovima (telefon, faks, putovanja).

Pitanje 31:

Da li je potrebno angažovati advokata ili imigracionog konsultanta?

Odgovor:

Niste obavezni da angažujete advokata ili konsultanta za postupak dobijanja jedne od viza za Kanadu! Ukoliko ste sigurni da ispunjavate uslove za određeni tip vize za Kanadu, popunjavanje aplikacija možete izvršiti samostalno i za tako nešto Vam ne treba advokat ili konsultant. Međutim, ako ne znate koji tip vize bi odgovarao Vašoj situaciji, te ako ne možete razumeti ili rastumačiti informacije date od Ministarstva za državljanstvo, multikulturalizam i imigraciju na oficijalnom sajtu ministarstva, onda ne bi bilo loše potražiti stručnu pomoć advokata ili konsultanta da Vam u tome pomogne. Naravno, kod izbora advokata ili konsultanta, ako se za iste odlučite, vodite računa da su oni dovoljno kvalifikovani za posao kojim se bave, te da su priznati od svojih stručnih komora, asocijacija i udruženja. Kada “poklonite poverenje” odnosno angažujete advokata ili konsultanta, morate specificirati polje njihovog angažovanja.

Za koje poslove možete angazovati advokate i konsultante?

 Ako želite da Vas advokat ili konsultant zastupa pred imigracionim vlastima Kanade, onda takav advokat ili konsultant mora biti registrovan pri nekoj od advokatskih komora u Kanadi, odnosno pred odgovarajućim udruženjima imigracionih konsultanata u Kanadi. Taj advokat ili imigracioni konsultant će u Vaše ime moći da komunicira sa imigracionim vlastima Kanade ako to uopšte bude bilo potrebno. Međutim takav advokat ili konsultant, registrovan u Kanadi, ne može da Vas zastupa u postupku prikupljanja i obezbeđivanja dokaza i u rešavanju prethodnih pitanja pred domaćim sudskim i upravnim organima jer strani advokati odnosno konsultanti ne mogu raditi u Srbiji samostalno i neregistrovano.

Ovde je vrlo važno znati, da ni jedan advokat niti konsultant ne može uticati na odluku imigracionih vlasti, niti pak može ubrzati Vaš postupak. O prihvatu ili odbijanju Vašeg zahteva, meritornu odluku donosi Ministarstvo za državljanstvo, multikulturalizam i imigraciju Kanade, preko svojih kancelarija i ispostava unutar i van Kanade.

 Ako želite da Vam advokati ili konsultanti, registrovani u Vašoj zemlji pruže odgovarajuće usluge vezane za imigracionu problematiku Kanade, morate imati u vidu činjenicu da oni ne mogu da se bave imigracionim pravom Kanade niti da Vas zastupaju pred imigacionim vlastima Kanade. Ono što mogu oni da urade za Vas je da Vam pomognu u selekciji i prikupljanju dokumentacije koja Vam je potrebna iz zemlje u kojoj živite ili boravite, kod usaglašavanja strukovnih profila kroz kolizione norme domaćih i stranih propisa o radu i obrazovanju, kod rešavanja prethodnih pravnih pitanja vezanih za krivične, ostavinske, brakorazvodne postupke, postupke pred domaćim privrednim sudovima, postupke pred domaćim upravnim organima, komorama i asocijacijama, čije odluke su bitne za Vaš budući status u Kanadi. Kada Vam advokati i konsultanti registrovani u Vašoj zemlji pruže navedene pravne usluge, onda će te moći samostalno popunjavati aplikacije za traženi tip vize za Kanadu. Najveći deo pripremnih pravnih poslova vezanih za odlazak u Kanadu ili neku drugu zemlju se obavlja u zemlji porekla kandidata i u vezi je sa dokazima vezanim za zemlju porekla kandidata. Sam čin podnošenja aplikacije i praćenje iste ne zahteva angažovanje advokata.

Pitanje 32:

Da li izabrati domaćeg advokata/konsultanta ili kanadskog advokata/konsultanta?

Odgovor:

Iskustva pokazuju da, ako je neko već u Kanadi i želi da angažuje advokata odnosno registrovanog konsultanta da mu unutar Kanade reši status, onda je bolje da angažuje kanadskog advokata ili registrovanog konsultanta. Međutim ako je osoba van Kanade, onda je bolje da angažuje (ukoliko to želi) domaćeg advokata ili registrovanog konsultanta za rešavanje prethodnih pitanja vezanih za usaglašavanje strukovnih profila, prikupljanje i obezbeđivanje dokaza kod domaćih sudskih i upravnih organa, asocijacija, komora, a čije će se priznanje izvršiti u Kanadi. Naravno, kod izbora advokata i konsultanata trebate proceniti njihov karakter, stručnost i profesionalnost.

NAPOMENA: U ovoj rubrici “Pitanja i Odgovori” obrađeni su virtuelni primeri zahteva kandidata saglasno zakonskim propisima domaćeg i međunarodnog prava, koji su bili na snazi u trenutku prezentacije virtuelnih primera. Cilj ove prezentacije je da se ukaže na ozbiljnost svakog od postupaka koji se tiču ostvarivanja i zaštite ličnih, porodičnih, naslednih i obligacionih prava fizičkih i pravnih lica u zemlji svog porekla i u zemlji svog prebivališta odnosno boravišta. Ukoliko ste pokrenuli neki postupak pred domaćim ili stranim organima, isti će se voditi po propisima koji su bili na snazi u trenutku pokretanja postupka, uz određene izuzetke. S toga je vrlo važno da budete upoznati sa svim izmenama propisa koji se direktno primenjuju na Vaš slučaj. U tom smislu preporučujemo da kontaktirate advokate, odnosno nadležne institucije i informišete se o najnovijim propisima.

bottom of page