top of page
  • _

Imigraciona politika

IMIGRACIONA POLITIKA

Kanada je zemlja imigranata, otvorena za svakoga koje spreman da svojim emancipovanim nacionalnim identitetom upotpuni kosmopolitski multikuturalizam zemlje. Za razliku od velikog broja razvijenih zemalja, Kanada neguje kulturoloski mozaik, gde je svakom omoguceno da, bez bojazni od asimilacije,zadrzi i bude ponosan na svoje poreklo.

Zahvaljujuci dugogodisnjem iskustvu i veoma dobro razradjenim sistemima u sprovedjenju imigracione politike, Kanada se od pocetkaovog veka, od pet miliona stanovnika, uvecala na trideset tri miliona stanovnika. Najveci broj imigranata je pristigao u periodu 1954-1973 u vreme njenog velikog ekonomskog rasta. Imigranti su dolazili iz razlicitih delova sveta. Primera radi, 1956god. 58 % svih imigranata pristiglih u toj godini, bilo je iz zapadno-evropskihzemalja. Tokom 1973 god. kanadska Vlada je pocela da smanjuje broj imigranata.Tako je od 249.000 imigranata u 1973 godine , taj broj opao na 90.000 u 1983 god.Povecanje broja imigranata belezi se od 1986 god. pa je u periodu 1992-2012god. broj imigranata povecan na 220-240.000 godisnje.

Imigraciona politika Kanade je u nadleznosti Federalne vlade a i provincijskih vlada , i sa posebnim izuzetkom Kvebeka,saglasno Ugovoru Federalne vlade i Kvebeka.

Imigracionu politiku sprovode Imigracioni centri u Kanadi (Immigration and Citizenship Centres) i Imigraciona odeljenja diplomatsko konzularnih predstavnistava van Kanade.

I Ciljevi Imigracione Politike

Ciljevi Imigracione politike Kanade su postavljeni veoma precizno i figuriraju i u novim i u starim zakonskim aktima. Navodimo najznacajnije:

· Promocija nacionalnih i medjunarodnih interesa Kanade a to ukljucuje iodredjivanje broja i strukturu imigranata, bazirano na potrebama Kanade.

· Obogacenje kanadske kulturne i socijalne bastine i ocuvanje dvojezicnosti (engleski i francuski).

· Povezivanje familije (oni koji su u Kanadi sa onima koji su vanKanade).

· Kooperacija svih nivoa vlasti (narocito provincijskih) u programima zanastanjivanje i prijem imigranata.

· Pospesivanje ulaska posetilaca u cilju unapredjenja trgovine, turizma,kulture i nauke.

· Obezbedjivanje zastite posetilaca i imigranata u Kanadi ( da ne budu predmet diskriminacije) saglasno Povelji o pravima i slobodama Kanade.

· Ispunjavanje medjunarodnih obaveza prema izbeglicama i ugrozenim licima, saglasno humanitarnoj tradiciji.

· Pospesivanje jake ekonomije i prosperiteta Kanade.

· Zastita zdravlja, sigurnosti i dobrih obicaja Kanade.

· Postovanje medjunarodnih pravila i zakona sa zabranom ulaska nepozeljenih lica u Kanadu.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Boutique Law Firm

This Law Office is dealing mostly with conflict of laws among different counties in various personal situations. Comparative legal analysis of International law regulations / Criminal - Family - Civil

Programi / Bodovni sistem

Kanada najbolja zemlja na svetu po kvalitetu zivota U.S. News & World Report Već petu godinu zaredom ljudi iz celog sveta su Kanadu proglasili najboljom državom po kvalitetu života. Od anketiranih zem

Comments


bottom of page