top of page
  • _

Posetilacke/Studentske/Radne Vize/Sponzorstva

Posetilacka viza

Posetilac je lice koje zeli da udje u Kanadu i boravi odredjeno vreme bez namere da postane stanovnik Kanade. Posetiocima se smatraju : rodjaci,prijatelji, turisti, poslovni ljudi, studenti, umetnici, clanovi posade prevoznog sredstva. Da bi usli u Kanadu, posetioci iz velikog broja zemalja moraju da poseduju vizu.

Posetilacku vizu izdaje Imigraciono odeljenje kanadske ambasade, odnosno konzulata zemlje u kojoj lice ima prebivaliste ili legalno boraviste ili nadlezno regionalno odeljenje ambasade/konzulata. Posetilacke vize mogu biti izdate za jedan ulazak ili za vise ulazaka (multiple).Pre izvesnog vremena je uvedena i Posetilacka Super viza za roditelje, sa mogucnoscu vise ulazaka i izlazaka iz Kanade u periodu od 10 godina i sa mogucnoscu neprekidnog boravka u Kanadi do dve godine.

Vreme vaznosti vize je odredjeno na samoj vizi a duzina boravka se odredjuje kod ulaska u Kanadu, kada carinski ili imigracioni sluzbenik precizira datum napustanja Kanade. (obicno je to jedan pecat sa datumom). Ukoliko nije odredjen datum kada se mora napustiti Kanada, to ce biti saglasno zakonu, odnosno nakon isteka sest meseci od ulaska u Kanadu. Odobrenje za produzenje vize moze se traziti u Kanadi od imigracionih vlasti (Canadian Immigration Centre) najmanje 30 dana pre datuma kada treba napustiti Kanadu.

Ukoliko posetilac sa urednom vizom po dolasku u Kanadu bude zadrzan, odn. onemoguci mu se ulaz, isti ima pravo zalbe. Lice koje nema urednu posetilacku vizu a stupi na tlo Kanade i ne dozvoli mu se ulazak,nema pravo zalbe.

Turisti

Turisti su lica koja idu u posetu Kanadi i ukoliko nisu na listi zemalja izuzetih od viza, mora da poseduju urednu vizu za ulazak.

Turisti mogu biti:

1. u okviru turistickih aranzmana:

2. u okviru privatnih poseta rodjacima, prijateljima, poznanicima.


TURISTICKI ARANZMAN

Turisticke agencije sa odgovarajucim kredibilitetom,mogu organizovati turisticke posete Kanadi. Zainteresovani putnici, sa administrativnom pomoci turistickih agencija i uz neposredan licni kontakt sa kanadskom ambasadom/konzulatom i uz ispunjenje svih predvidjenih uslova, mogu dobiti turisticku vizu. Vreme trajanja vize ograniceno je turistickim aranzmanom, sto znaci da lice odlazi i vraca se s grupom. Ostanak duzi od vremena trajanja aranzmana je zabranjen (ukoliko prethodno nije dobijena saglasnost kod izdavanja vize).

PRIVATNA POSETA RODJACIMA, PRIJATELJIMA IPOZNANICIMA

Osoba koja zeli da poseti nekog u Kanadi mora(ukoliko dolazi iz zemlje za koju je potrebna posetilacka viza za Kanadu)podneti zahtev kanadskoj ambasadi, odn. konzulatu za izdavanje vize, kako bi se ispitala opravdanost istog .

Taj zahtev treba da sadrzi sledece priloge:

1. Set aplikacija kompletno popunjenih, posebno za svako lice starije od18 god. Suprug-a i deca mladja od 18 god. mogu biti na istom formularu ako putuju svi zajedno u Kanadu.

2. Vazeci pasos (vaznost pasosa mora biti bar mesec dana duza od predvidjenog povratka iz Kanade).

3. Po dve skorije fotografije za svaku osobu koja namerava da poseti Kanadu.

4. Pisma poslodavaca, odn. preduzeca, za sve zaposlene u porodici koji nameravaju da putuju za Kanadu sa tacnim nazivom posla koji obavljaju, datumom zaposlenja, platom, duzinom godisnjeg odmora, odn. placenog ili neplacenog odsustva, kao i predvidjenim datumom povratka na posao po isteku odmora ili odsustva. Za penzionere poslednji cek openziji.

5. Za trazioce viza, privatnike, potrebna je izjava o placenom porezu idokaz o registraciji privatne delatnosti.

* Za studente, potrebna je kopija indeksa, ili potvrda od fakulteta.

6. Pozivna pisma od prijatelja, rodjaka, poslovnih partnera iz Kanade koji se nameravaju posetiti.

7. Lica mladja od 18 god. koja ne putuju sa roditeljima ili sa zakonskim starateljima, treba da podnesu izjavu roditelja ili staratelja, overenu u opstini ili sudu da su saglasni sa njihovim putovanjem u Kanadu.

8. Dokaz o rezervaciji povratne karte.

9. Potvrdu o statusu lica koje zivi u Kanadi a koje je uputilo poziv zaposetu (kopija useljenicke vize ili kopija kanadskog pasosa).

10. Pismo od poslodavca osobe u Kanadi koje je uputilo poziv sa navedenom visinom plate i vrstom posla koji obavlja i T-4 slip/takseni izvestaj(opciono)/

11. Dokaz o placenom zdravstvenom osiguranju za period trajanja posete kod posetilackih Super visa

Kod tacke 9. i 10.predvidjena dukumentacija trebala bi biti propracena izjavom pozivaoca(STATUTARY DECLARATION FORM) overenom od javnog beleznika ili advokata u Kanadi(nije obavezno).

Nakon predaje kompletne dokumentacije sa zahtevom,osoba koja trazi posetilacku vizu moze imati razgovor (Interview) sa imigracionim sluzbenikom ambasade. Cilj razgovora je da se utvrdi postojanost i ozbiljnost zahteva kandidata kao i namera da se boravi odredjeno vreme u Kanadi bez zloupotrebe statusa posetioca. Imigracioni sluzbenik ce na razgovoru utvrditi da li je posetilac "bona fide"(dobronameran) posetilac ili pak lice koje namerava da prekrsi uslove izdavanja vize.

Posetiocima u Kanadi nije dozvoljeno da se zaposleili studiraju bez prethodnog odobrenja kanadskog sluzbenika za useljenje.Ukoliko se zaposle ili studiraju bez navedenog odobrenja, smatra se da su prekrsili zakonske odredbe i mogu biti proterani ili deportovani iz Kanade a ujedno i krivicno odgovarati. Posetioci moraju da napuste Kanadu na dan ili pre datuma isteka vize. Oni koji zele da produze svoj boravak, treba da zatraze produzenje najmanje na 30 dana pre nego sto im istekne viza. Ako to ne urade mogu biti proterani ili deportovani iz Kanade a ujedno i krivicno odgovorni .

Poslovni ljudi

Poslovni ljudi koji zele da posete Kanadu radi obavljanja odredjenih poslovnih aktivnosti (pregovori, sklapanje ugovora,poseta sajmovima, itd) bez aktivnog angazovanja u obavljanju poslova u Kanadi za koje je potrebna radna dozvola, treba neposredno pre ulaska u Kanadu da obezbede vizu.

Stranim poslovnim ljudima uobicajeno se dozvoljava boravak koji ne prelazi 90 dana sa zabranom direktne javne prodaje. Poslovni ljudi su duzni da se pridrzavaju svih uslova propisanih zakonom, jednako kao i ostali posetioci.

Pored uslova i dokumentacije vec navedene za posetilacku vizu, poslovni ljudi, kod podnosenja zahteva za izdavanje poslovne posetilacke vize, treba da priloze i sledece:

· Dokaz o postojanju firme u zemlji odakle dolaze, odn. u nekoj drugoj zemlji(izvod iz registra Trgovinskog-Privrednog suda, odn. odgovarajucih ministarstva).

· Pismo od poslodavaca - odluke odgovarajucih sluzbi o upucivanju odredenog lica na sluzbeni put u Kanadu.

· Plan puta (Itenerary).

· Svrha putovanja i vreme trajanja posete.

· Naziv firme koja ce se posetiti i njen poziv.

Ukoliko osoba sa poslovnom posetilackom vizom ostane duze u Kanadi od predvidjenog, odn. dozvoljenog vremena a blagovremeno ne produzi vizu, kao i ako se bez prethodnog odobrenja upusti u neodgovarajuce poslovne aktivnosti, moze biti proterana, odn. deportovana i krivicno odgovorna.

Studenti

Pravilo je da svi studenti koji zele da steknu akademski, profesionalni, odn. strucni nivo obrazovanja u Kanadi, pre dolaska obezbedjuju studentsku vizu. Studentska viza se dobija van Kanade, u kanadskim ambasadama, odn. konzulatima.

Studentska viza nije potrebna:

· Za lica koja zela da steknu akademsko obrazovanje na univerzitetu ili koledzu u Kanadi, a clanovi su porodice diplomata, konzularnih sluzbenika akreditovanih u Kanadi ili nevladinih organizacija ciji je clan Kanada.

· Za lica koja planiraju da pohadjaju kurseve engleskog i francuskogjezika cije je trajanje krace od sest meseci.

Univerziteti, koledzi, skole, gde student zeli da se upise treba da budu priznati od vlade Kanade. Provera priznatosti, odn.nepriznatosti odgovarajuce skole moze se izvrsiti kod:

Employment and Immigration

Comission

Immigration Division

Ottawa, Ontario

K1A 0J9


Svake godine Kanada primi vise hiljada stranih studenata

Pitanja i odgovori

1.Da li je potrebna studentska viza za pohadjanje kurseva jezika(engleskog / francuskog) u Kanadi ?

Ukoliko kurs jezika traje krace od sest meseci nije potrebno imati studentsku vizu. Medjutim, ako je planom i programom nastave odgovarajuce skolske ustanove u Kanadi predvidjeno skolovanje duze od sest meseci, mora se traziti studentska viza(Study Permit).

* Studentska viza nije potrebna samo u sledecim slucajevima:

- za program nastave koji traje krace od sest meseci,

- za maloletnu decu ciji roditelji imaju legalan statusu Kanadi/lica sa posetilackom vizom se izuzimaju/,

- za clanove porodica diplomatskih pretstavnika u Kanadi

Studentsku vizu izdaje Ministarstvo za immigraciju, drzavljanstvo i multukulturalizam preko svojih nadleznih odeljenja i poslanstava i ona vazi do odredjenog vremena i samo za studije u odredjenoj skolskoj ustanovi, koja je odobrila upis kandidatu iizdala potvrdu o istom, odnosno “letter of acceptance”.

U prijavi za studentsku vizu, pored niza licnih dokumenata, treba da prilozi i potvrdu o prihvatu, izdatu od odnosne skolske ustanove, dokaz o uplati skolarine i dokaz o posedovanju odgovarajuce sume novca sa kojim ce se izdrzavati u Kanadi.

2. Da li lice sa studentskom vizom moze da radi u Kanadi ?

Da. Strani studenti imaju pravo da rade u Kanadi sa i bez radne dozvole. Ukoliko je njihov rad u okviru programa studiranja i moze statutom skole da se podvede pod “On campus” te ukoliko je to Co-op program ili Intership program, onda imaju pravo da rade bez radne dozvole.

*Studenti na postiplomskim studijama mogu da dobiju otvorenu radnu dozvolu koja vazi tri godine.

Supruznici titulara studentske vize mogu takodje dobiti radnu dozvolu za rad u Kanadi.

“Off campus work” – Studenti koji imaju urednu studentsku vizu za odgovarajuce studije u skolskim utanovama priznatim u Kanadi mogu aplicirati za ovu vrsu dozvole za rad

Radna dozvola za “Off campus work” nece se izdati studetima koji pohadjaju kurseve engleskog/francuskog jezika, stranim studentima koji su dosli u Kanadu po osnovu studenske razmene, studentima kojima je placena skolarina od stane Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine, kanadske internacionalne agencije za razvoj, kao ni studentima koji participaraju u okviru “Canada-China Scholars Exchanges Program, Organization of American States Fellowships Program, or the Equal Opportunity Scholarship Program, Canada-Chile”.Radna dozvola za “Off campus work” vazi koliko i studenska viza, plus dodatnih 90 dana. Studenti sa ovom vrstom radne dozvole mogu raditi maksimum 20 sati nedeljno tokom studijske nastave a za vreme raspusta i 40 sati nedeljno. Studenti su duzni da se pridrzavaju uslova odredjenih ovom vrstom radne vize. Ukoliko to ne cine, radna dozvola ce im biti oduzeta.

3. Da lise moze “preci” sa studentske na useljenicku vizu ?


Da. Lica koja su u Kanadi sa studentskom vizom, mogu aplicirati za useljenicku vizu po nekoliko osnova:


a) U okviru kategorije “Skilled workers”

Ako je kandidat bio minimum godinu dana u Kanadi po osnovu studija i ukoliko ispunjava sve kvalifikatorne uslove upogledu strucnog profila , godina zivota, radnog iskustva, nivoa znanja engleskog/francuskog jezika, nivoa obrazovanja i faktora prilagodljivosti.


b) U okviru kategorije “Canadian experienced class”

Lica koja su u Kanadi diplomirala nakon studiranja i koja su stekla, na osnovu studenske dozvole minimum godinu dana legalnog radnog iskustva sa punim radnim vremenom u Kanadi, na poslovima u okviru grupacije zanimanja O.A,B izNOC-a/nacionalne klasifikacije zanimanja/.

Zahtevi kandidata u okviru ove kategorije se procenjuju na osnovu radnog iskustva, znanja engleskog ili francuskog jezika ili oba zajedno i stečene kanadske kvalifikacije.

Podnošenje zahteva za useljeničku vizu u okviru “Canadian Experience Class” se može učiniti unutar Kanade, dok kandidat legalno boravi tamo ili u roku od godinu dana po povratku iz Kanade.

c) U okviru provincijskih programa Kanade

Vecina provincija i teritorija Kanade ima posebne regulative zadobijanje useljenickih, radnih i studenskih viza. Preporucujemo da se kandidat detaljno upozna sa svim uslovima PNP programa, pre no sto otpocne proceduru .

RADNA DOZVOLA


Osobe koje zele da privremeno borave u Kanadi i rade, pre dolaska i pocetka rada duzni su da obezbede radnu dozvolu.

POSTUPAK

S obzirom da je kanadska privreda vrlo dinamicna, potrebe za radnom snagom se stalno povecavaju.Kod pojedinih zanimanja postoji permanentni deficit radne snage. Zbog toga je drzava kroz svoje propise maksimalno pojednostavila proceduru dobijanja radne dozvole.Medjutim,to ne znaci da se radna viza moze lako dobiti.Postupak za dobijanjeradne dozvole pocinje inicijativom poslodavca iz Kanade koji obezbedjuje formalnu ponudu za posao, overenu od strane kanadskog biroa rada.Na osnovu prijave koju je podneo poslodavac,biro rada ispituje prvo osnovanost zahteva poslodavca i mogucnost zaposljavanja domacih radnika (kanadskih drzavljana i stalnih stanovnika) za trazeni posao.Ta provera, odn. istrazivanje trzista radne snage u Kanadi, traje nekoliko nedelja. U slucaju, da poslodavac ispunjava uslove za zaposljavanje stranog radnika, dobice potvrdu /confirmation/ od biro rada u Kanadi.Sa tom potvrdom i sa ostalim licnim dokumentima i dokumentima koji dokazuju radno iskustvo u strucii skolsku spremu, strani radnik ce konkurisati za radnu vizu pred imigracionim vlastima Kanade.

Sustina ove procedure je da se na prvom mestu omoguci zaposlenje licima koja su sa odredjenim statusom u Kanadi , kako bi se zastitilo domace trziste radne snage a tek naknadno da se prihvate strani radnici.

Kada se zavrsi deo postupkau Kanadi, i kada se odobri ponuda za posao stranom radniku, postupak se nastavlja van Kanade, pred kanadskom ambasadom (imigracionim odeljenjem), odn. konzulatom, gde strani radnik podnosi prijavu za radnu dozvolu. Nakon podnosenja prijave sa pratecom dokumentacijom i dokazima o posedovanju strucnosti i radnog iskustva za posao kojim ce se baviti u Kanadi, strani radnik ce imati razgovor(Interview) sa imigracionim sluzbenikom na kome bi se utvrdila istinitost i postojanost njegovog zahteva kao i namera da stvarno boravi u Kanadi, za vreme vaznosti radne dozvole.

Nakon intervjua i obavljenog medicinskog pregleda, kod pojedinih slucajeva (ukoliko namerava da radi u zdravstvu ili u industriji hrane i ukoliko dolazi ili je posetio oblasti koje su oznacene od strane Kanade kao oblasti visokog zdravstvenog rizika) kao i nakon sigurnosne provere, stranom radniku ce biti izdata radna dozvola sa odgovarajucim ogranicenjima (zabrana pohadjanja univerziteta, koledza i skola).

IZUZECI

Izuzeci od pravila da se radna dozvola dobija pre ulaska u Kanadu, su predvidjeni za:

· diplomate,

· posetioce vojnih jedinica,

· crkvene velikodostojnike,

· umetnike koji dolaze u grupi , za odredjene koncerte ili druge promocije,

· clanove posade prevoznih sredstava,

· strane novinare koji dolaze da prate odredjene dogadjaje,

· poslovnje ljude koji dolaze radi kupovine robe, inspekcijskog pregleda robe ili obuke,

· prodavce koji ce boraviti do 90 dana bez prava da javno prodaju robu,

· osobe koje dolaze da obave medicinski tretman, zastite zivote iimovinu,

· ucesnike sportrskih takmicenja,

· govornike na svecanostima,

· sudske svedoke, itd.

Napomena: Zbog svega napred navedenog treba skrenuti paznju zainteresovanima za dobijanje radne dozvole za Kanadu, da budu obazrivi kod obecanja nekih agencijavan Kanade koji im nude posao u Kanadi. Kredibilitet agencija i mogucnostdobijanja radne dozvole preko istih treba proveriti sa kanadskom ambasadom odnosno konzulatom.


VIZE U OKVIRU SPECIJALNOG PROGRAMA

Kanada je zemlja koja se u primeni i postovanju Zenevske konvencije Ujedinjenih nacija o izbeglicam (1951) visoko kotira u medjunarodnoj zajednici. Humanitarna orijentacija Kanade ne ogleda se samo u administriranju principa vec u njihov konkretnoj primeni. Kao brojno relativno mala zemlja, Kanada je stalno prihvatala ugrozena lica iz zemalja sa nestabilnom politickom situacijom, gde su narodi trpeli razlicitu vrstu torture. Veliki broj izbeglica Kanada je prihvatila iz Madjarske,Ceskoslovacke, Ugande, Poljske, Sri Lanke, Jugoistocne Azije, Afrike, ElSalvadora, Gvatemale, Jugoslavije i drugih zemalje.

Kao potpisnik Konvencije Ujedinjenih nacija o izbeglicama, Kanada je , zajedno sa velikim brojem drugih zemalja potpisnica, preuzela svoje obaveze i dosledno ih izvrsava.

Saglasno uslovima Konvencije, Kanada je definiciju izbeglica ugradila i u svoj Imigracioni akt.


Definicija izbeglice

Pod izbeglicama se podrazumevaju lica koja su ugrozena u svojoj zemlji zbog rase, religije, nacionalnosti, clanstva u odredjenoj socijalnoj grupi ili pak zbog politickog misljenja a koja se nalaze van svoje zemlje i ne zele da se vrate u nju zbog opravdanog straha od kazne(mucenje, patnja, tortura) koja bi ih stigla. To su takodje lica bez nacionalnosti, a koja su van zemlje uobicajenog boravka i koja ne zele zbog opravdanog straha da se u nju vrate.

Dana30. jula 1992. god. Kanada je donela Specijalni program za lica iz bivse Jugoslavije, zeleci da pruzi pomoc svima koji su ugrozeni ratom.

Specijalni program je prvobitno bio koncipiran dvema komponentama:

· prva, za lica iz bivse Jugoslavije koja su vec u Kanadi i

· druga, koja se odnosila na lica sa teritorije bivse Jugoslavije koja su van Kanade.

Kakav je bio postupak za lica u Kanadi

Donosenjem Specijalnog programa, sva lica sa teritorije bivse Jugoslavije, koja su se zatekla na teritoriji Kanade po nekom od osnova posetilacke vize, mogla su po skracenoj proceduri , tzv."APPLICATION FOR LANDING" da traze priznavanje statusa u Kanadi u okviru kategorije sponzorstva rodjaka iz porodicnog ili rodjackog razreda koji su useljenici, odn. drzavljani Kanade. U trenutku donosenja programa, oko 15.000 Jugoslovena se nalazilo na teritoriji Kanade u tom statusu. Veliki broj njih, gde su sponzori ispunjavali uslove za sponzorstvo, je ostvarilo status po skracenom postupku. Program je prvobitno vazio do 28.februara 1993. godine da bi nakon toga bio produzavan nekoliko puta.Sada taj program vise ne vazi.

Postupak za lica van Kanade

Izbegla,odnosno proterana lica, ukoliko njihov zahtev bude opravdan i odobren, saglasno vec navedenim propisima, prihvatice se na jedan od sledecih nacina:

· asistencijom vlade,

· sponzorstvom rodjaka,

· sponzorstvom grupe lica, organizacije, udruzenja, asocijacija.

*Nakon zavrsetka ratova na teritoriji bivse SFRJ i nakon uspostavljanja demokratskih institucija u bivsim republikama SFRJ, licima sa teritorija SFRJ se vise ne priznaje izbeglicki status u Kanadi a ni u ostalim zemljama razvijenog sveta.

Pitanje:

Da li mogu otici u Kanada, Ameriku ili u neku od evropskih zemalja kao turista i tamo traziti azil ?

Odgovor:

Ako poticete sa teritorije bivse SFRJ apsolutno ne mozete dobiti ni azil ni izbeglicki status u ni jednoj razvijenoj zemlji sveta koja na principijalan nacin primenjuje odredbe Zenevske konvencije o izbeglicama.

Ako, kao rezident neke od drzava sa teritirije bivse SFRJ odete kao turista u Kanada, Ameriku ili u neku od evropskih zemalja i tamo zatrazite azil ili izbeglicki status, bicete odbijeni i vraceni/ deportovani nazad u zemlju svog porekla i dobiti odgovarajucu zabranu za ponovni ulazak u tu zemlju, odnosno u zajednicu zemalja.


VIZE U OKVIRU SPONZORSTVA

Sponzorstvo je jedna vrsta ugovornog odnosa sponzora i vlade provincije Kanade u kojoj je sponzor nastanjen kojim se sponzor obavezuje da, za odredjeni vremenski period, pomaze sponzorovanom licu u Kanadi, kako bi se ovaj uspesno prilagodio kanadskom nacinu zivota.

Opsti uslovi pod kojim se neko moze kvalifikovati za sponzora su da je kanadski drzavljanin ili useljenik i da je star najmanje 18 godina

Clanoviporodicnog razreda

Saglasno Imigracionim regulativama, clanovi porodicnog razreda su:

· Suprug-a sponzora

· Vanbracni drug

· Partner

· Deca Sponzora

1. Ispod 19 godina starosti

2. Redovni studenti:

koji studiraju na visoj skoli ,fakultetu i drugim priznatim obrazovanim institucijama;

koji imaju status redovnog studenta uvreme kada se vrsi prijava za vizu i

koji su izdrzavani od strane svojih roditelja dok studiraju.

3. Deca nesposobna da se samostalno izdrzavaju bez obzira na godine, koju

izdrzavaju roditelji;

· Roditelji (otac, majka sponzora),

· Babe i dede sponzora,

· Brace, sestre, sestrici, sestricine, unuci, praunuci koji su napusteni odnosno neudati i mladji od 18 godina,

· Deca koju sponzor namerava da usvoji,

· Bilo koji rodjak sponzora, ukoliko isti nema drugog blizeg rodjaka, iz prethodno navedenih kategorija.

Obaveza sponzora

Sponzor se obavezuje da ce sponzorovano lice obezbediti sa svim potrepstinama za otpocinjanje novog zivota u Kanadi i da ta lica nece pasti na teret drzave za period sponzorstva. Period sponzorstva za porodicni razdred moze ici od 3 do 10 godina .

Ko-sponzorstvo

Ko-spoozor je supruznik ili vanbracni drug, koji sasponzorom zivi u zajednici najmanje godinu dana. Ko-sponzor mora ispunjavat iiste uslove kao i sponzor

Napomena: (CLANOVI PORODICNOGRAZREDA)

Kod sponzorisanja za useljenje supruznika, vanbracnog druga ili partnera, utvrdjuje se postojanje braka i da li je isti legitiman, "bona fide" brak odnosno da li je vanbracna ili partnerska veza “bona fide”veza. Ukoliko se utvrdi da nije, sponzor nece moci obaviti sponzorstvo i njegov zahtev ce biti odbijen.


Procedura Sponzorstva


Zavisno od toga ko se sponzoruje, postupak sponzorstva pocinje na sledeci nacin:

1. Ako se sponzoruje supruznik, vanbracni drug, partner ili deca, postupak otpocinje tako sto se popunjavaju dve prijave.Jednu prijavu popunjava sponzor a drugu sponzorovani.Obe prijave se, zajedno sa pratecom dokumentacijom, salju Centru za Obradu podataka:

Case Processing Centre-Mississauga

P.O.Box 3000, station A

Mississauga , ON L5A 4N6

Kada Centar za obradu podataka obradi obe prijave, ukoliko je rezultat pozitivan prosledice se informacije i sponzoru i sponzorovanom o daljem toku postupka.Ukoliko je rezultat negativan, prosledice se informacija sponzoru.Sponzor u tom slucaju stice pravo da ulozi zalbu.

2. Ako se sponzoruju roditelji, babe i dede, usvojena deca i drugi rodjaci, braca, sestre, sestrici, sestricine i unuci, svi koji su mladji od 18 godina, napusteni i neozenjeni i neudate, kao i bilo koji drugi srodnik,bilo kog stepena srodstva, ako izmedju njega i sponzora nema blizih srodnika, postupak pocinje prijavom sponzora.Ova prijava, zajedno sa pratecomdokumentacijom se salje Centru za obradu podataka:


Kada Centar za obradu podataka obradi prijavu sponzora,ukoliko je rezultat pozitivan, prosledice se uputstvo za dalji tok postupka,zajedno sa formularima za sponzorovanog. To uputstvo i formulare, sponzor sam prosledjuje sponzorovanim osobama radi njihove obrade. Nakon toga, sponzorovani se obracaju nadleznom Imigracionom odeljenju kanadskog konzulata.Za lica koja zive na teritorijama bivsih jugoslovenskih republika, nadlezno je Imigraciono odeljenje kanadske ambasade u Becu – Canadian Embassy, Immigration Section,Laurenzerberg 2,1010 Vienna, Austria.

* Za postupak sponzorstva u Kvebeku, vaze posebna pravila

3. Posledica neispunjenja obaveza sponzora

Ako se sponzor ne pridrzava obaveza preuzetih po osnovu sponzorstva prema rodjaku i krsi ugovornu obavezu preuzetu prema Kanadi, moze da snosi sledece posledice:

· Isplatice Kanadi, odn. doticnoj provinciji, onu sumu novca koju je njegov sponzor rodjak, za period trajanja sponzorstva primio kao socijalnu pomoc ( welfare and government assistance).

· Zabranice mu se dalje obavljanje sponzorstva.

Napomena : Sve informacije i podaci koje daju sponzor u Kanadi i rodjaci van Kanade, moraju da budu istinite i tacne. Ako se utvrdi da je neka informacija ili podatak lazan , postupak se odmah prekida a lice koje je, s umisljajem, dalo laznu informaciju ili podatak,krivicno je odgovorno .4 views0 comments

Recent Posts

See All

Boutique Law Firm

This Law Office is dealing mostly with conflict of laws among different counties in various personal situations. Comparative legal analysis of International law regulations / Criminal - Family - Civil

Programi / Bodovni sistem

Kanada najbolja zemlja na svetu po kvalitetu zivota U.S. News & World Report Već petu godinu zaredom ljudi iz celog sveta su Kanadu proglasili najboljom državom po kvalitetu života. Od anketiranih zem

Comments


bottom of page