top of page

Sporazumi RS-Kanada

00:00 / 02:27

 1. Конвенција између Краљевине Југославије и Велике Британије (одобрена у Канади 01.02.1939 године разменом нота од 01.12.1938 и 27.12.1938 године) о уређењу међусобне помоћи у вођењу поступка у грађанским и трговинским стварима које су у течају или које могу бити у течају пред односним властима. 

Конвенција је потписана и ратификована 27.02.1936 године и објављена 18.06.1937 и 18.08.1937 у „Службене новине“ број 116-ХХВ и Збирци међународних уговора број 10/1937.

2. Споразум између Федеративне Народне Републике Југославије и Велике Британије по питању компензације за британску имовину, права и интересе погођене југословенским мерама национализације, експропријације, одузимања или ликвидације.                  

Споразум је потписан и ратификован 23.12.1948 године и објављен у Збирци уговора ОУН, свеска број 81/1951 и 119/52.

3. Трговински споразум између Владе СФРЈ и Владе Канаде.                  

Споразум је потписан 24.10.1973 године и ратификован 30.01.1974 године и објављен у Додатак Службеног листа број 1/1978.

4. Споразум између Савезног извршног већа СФРЈ и Владе Канаде о заштити инвестиција.        

Споразум је потписан 21.12.1979 године и ратификован 29.04.1980 године и објављен у „Међународни уговори“ број 5/80.

5. Меморандум о сагласности између СИВ-а Скупштине СФРЈ и Владе Канаде о сарадњи у области пољопривреде и прехрамбене индустрије.

Меморандум је потписан 15.08.1983 године и ратификован 14.12.1983 године и објављен у „Службени лист СФРЈ-МУ“ број 10/85.

6. Аранжман између Савезног комитета за пољопривреду СФРЈ и Министарства пољопривреде Канаде у области ветеринарства.

Споразум је потписан 15.11.1984 године и ратификован 17.01.1985 године.

7. Усаглашени Записник о консолидацији дуга СФРЈ (тзв. Париски клуб).                  

Споразум је потписан 13.05.1986 године и ратификован 10.07.1986 и објављен у ПОВ. Гласило број 35/86 од 10.07.1986 године.

8. Споразум о филмској и видео копродукцији између СИВ-а Скупштине СФРЈ и Владе Канаде.

Споразум је потписан 11.02.1988 године и ратификован 14.07.1988 године и објављен у „Службени лист СФРЈ-МУ“ број 13/90.

9. Усаглашени Записник о консолидацији дуга СФРЈ.

Споразум је потписан 13.07.1988 године и ратификован 28.07.1988 године и објављен у „Службени лист СФРЈ-МУ“ број 7/88.

10. Размена нота између Савезног Министарства иностраних послова СР Југославије и Министарства иностраних послова Канаде о уговорном стању између две земље.

Споразум је потписан и ратификован 07.03.1997 године.

11. Споразум између СВ СР Југославије и EХPORT DEVELOPMENT CANADA (ЕДЦ) о репрограмирању дуга СРЈ.

Споразум је потписан и ратификован 20.08.2002 године.

12. Споразум о запошљавању чланова породица запослених у Дипоматско-конзуларним представништима између Савета Министара СЦГ и Владе Канаде.                       

Споразум је потписан 13.01.2004 године и ратификован 05.05.2004 године и објављен у „Службени лист-МУ“ број 9/2004.

13. Споразум између Савета Министара СЦГ и Владе Канаде о враћању и прихватању лица која не испуњавају или више не испуњавају услове за боравак на територији друге државе са Протоколом о примени Споразума.                       

Споразум је потписан 16.03.2006 године и ратификован 11.05.2006 године и објављен у „Службени лист СЦГ-МУ“ број 3/06.

14. Уговор о избегавању двоструког опорезивања.

Уговор је потписан 27.04.2012 године и објављен је у „Службени гласник РС-Међународни уговори“ број 6/2012. Почео је да се примењује од 01.01.2014 године.

15. Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Канаде.

Споразум је ступио на снагу 01.12.2014 године и објављен је у „Службени гласник РС-Међународни уговори“ број 12/2013.

16. Споразум о подстицању и заштити улагања између Републике Србије и Канаде.

Споразум је ступио на снагу 27.04.2015 године и објављен је у „Службени гласник РС-Међународни уговори“ број 8/2015.

SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KANADE

1. UVOD

Ovaj članak detaljno obrađuje temu obračunavanja vremena radnog staža, godina života i visine primanja stečenih radom u Republici Srbiji i Kanadi (kumulativno) a radi ostvarivanja prava na starosnu, porodičnu i invalidsku penziju.

Zaključivanjem Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade, donose se novine u oblasti penzionog osiguranja, odnosno ostvarivanja prava na penziju, ukoliko su korisnici državljani obeju država, odnosno državljani jedne države, a sa prebivalištem u drugoj državi ugovornici i detaljno regulišu postupanja nadležnih organa Republike Srbije i Kanade.

2. UOPŠTENO O SPORAZUMU

Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade, kao i Administrativni sporazum za njegovo sprovođenje, potpisan je dana 12.04.2013 godine. 

Sporazum je potvrđen u Republici Srbiji i objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori" broj 12/2013. Potrebno je da bude potvrđen, odnosno ratifikovan i u Kanadi, i da bi sporazum stupio na snagu i mogao da se primenjuje, nadležni organi dve države treba da se međusobno obaveste o izvršenim ratifikacijama.

3. ZBOG ČEGA JE ZAKLJUČEN I POSLEDICE KOJE ON PROIZVODI?

Ovaj sporazum daje mogućnost državljanima Srbije, koji su izvesno vreme radili i u Kanadi i u Republici Srbiji, da na više načina ostvare pravo na penziju, to jest neposrednu isplatu davanja. Naime, predmetnim sporazumom regulisano je da se pravo na davanje može steći na ta tri načina. Prvo je samostalno davanje, što znači da lice koje je bilo zaposleno u jednoj od dve države, dovoljno dugo vremena, je steklo pravo na penziju i da druga država priznaje to pravo. Druga varijanta je srazmerno davanje, što znači da ako licu koje nije bilo osigurano dovoljno dugo u jednoj od država, može se dodati, odnosno sabrati radni staž u drugoj državi, ali da nema poklapanja. Treći način sticanja prava davanja je ako pored pomenutog sabiranja nisu ispunjeni uslovi za sticanje prava davanja, onda se uzimaju u obzir i periodi osiguranja navršenih u trećim državama sa kojima strane ugovornice imaju zaključene sporazume o socijalnom osiguranju.

Voleo bih još da istaknem da predmetni sporazum predviđa oslobađanje ili smanjenje taksi za pismene podneske ili dokumenta koja se prilažu zbog primene pravnih propisa, kao i deo sporazuma koji se odnosi na upotrebu jezika. Naime, predviđeno je da nadležni organi koji učestvuju u sprovođenju ovog sporazuma u međusobnoj komunikaciji, a i u komunikaciji sa zainteresovanim licima i njihovim predstavnicima, mogu koristiti službeni jezik svoje države i ne mogu se odbiti podnesci ili dokumenta zato što su sačinjeni na službenom jeziku druge strane ugovornice. To je značajno, jer se na ovaj način građani ne opterećuju dodatnim troškovima koji bi bili potrebni za overeni prevod dokumenata.

4. NA KOJE PRAVNE PROPISE REPUBLIKE SRBIJE I KANADE SE OVAJ SPORAZUM ODNOSI?

Predmetni sporazum u članu 2. taksativno nabraja na koje se konkretno propise ono odnosi, izdvajajući u tom smislu, u odnosu na Kanadu: Zakon o osiguranju za slučaj starosti i Kanadski penzijski plan, kao i, u odnosu na Republiku Srbiju: Propise vezane za penzijsko i invalidsko osiguranje, i propise u odnosu na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Takođe, članom 2. predviđeno je da se predmetni sporazum odnosi i na buduće pravne propise kojima se prethodni propisi menjaju, dopunjuju ili objedinjuju, uključujući i nove kategorije korisnika ili nova davanja.

5. NA KOJA LICA SE SPORAZUM PRIMENJUJE?

Predmetni sporazum shodno članu 3. predviđa da su kategorija lica na koje se primenjuje sporazum, sva lica koja podležu ili su podlegala pravnim propisima jedne ili obe ugovorne strane, kao i na lica koja izvode svoja prava od tih lica u skladu sa pravnim propisima svake ugovorne strane.

6. NAČELA SPORAZUMA

Predmetni sporazum, počiva na sledećim načelima: načelo jednakog tretmana; načelo prebacivanja davanja i načelo primene pravnih propisa.

U odnosu na prvo načelo, predviđeno članom 4. predmetnog sporazuma, svako lice za koje važe ili su važili pravni propisi jedne ugovorne strane, kao i druga lica koja izvode svoja prava od tog lica, podležu obavezama koje proističu iz pravnih propisa druge ugovorne strane i stiču pravo na davanja prema tim pravnim propisima, pod istim uslovima kao i državljani druge ugovorne strane.

U odnosu na drugo načelo, predviđeno članom 5. predmetnog sporazuma, davanja koja je prema pravnim propisima jedne ugovorne strane steklo svako lice iz člana 3. ovog sporazuma, uključujući i davanja koja su stečena primenom ovog sporazuma, neće se umanjiti, modifikovati, suspendovati ili ukinuti samo zbog činjenice što to lice ima prebivalište na teritoriji druge ugovorne strane. Ova davanja isplaćivaće se i kada to lice ima prebivalište na teritoriji druge ugovorne strane.

Takođe, članom 5. predmetnog sporazuma, dodato je i šta se pod stavom 1. podrazumeva u odnosu na Republiku Srbiju i Kanadu, a to su:

- U odnosu na Kanadu:

1) davanja koja je prema ovom sporazumu steklo lice za koje važe ili su važili pravni propisi obe ugovorne strane ili lice koje svoja prava izvodi od tog lica isplaćivaće se, takođe, i kada to lice ili lice koje svoja prava izvodi od tog lica ima prebivalište na teritoriji treće države

2) penzija se, u skladu sa Zakonom o osiguranju za slučaj starosti, isplaćuje licu koje boravi izvan Kanade samo ukoliko je period prebivanja tog lica, utvrđen sabiranjem u skladu sa Delom III. Poglavlje 1. najmanje jednak minimalnom periodu prebivanja u Kanadi koji je, prema Zakonu o osiguranju za slučaj starosti, neophodan za isplatu penziju izvan Kanade

3) primanje i zagarantovani dopunski prihod isplaćuje se licu koje boravi van Kanade samo u onoj meri u kojoj je to predviđeno Zakonom o osiguranju za slučaj starosti

- U odnosu na Republiku Srbiju:

1) davanja koja je prema ovom sporazumu steklo lice za koje važe ili su važili pravni propisi obe ugovorne strane ili lice koje svoja prava izvodi od tog lica isplaćivaće se, takođe, i kada to lice ili lice koje svoja prava izvodi od tog lica ima prebivalište na teritoriji treće države, pod uslovom da je Republika Srbija zaključila sporazum o socijalnoj sigurnosti sa tom državom

2) stav 1. ovog člana se ne primenjuje na najniži iznos penzije, novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica i novčanu naknadu za telesno oštećenje

U odnosu na treće načelo, predviđeno članom 6. predmetnog sporazuma, uvodi se, kao opšte pravilo, da zaposleni na teritoriji jedne ugovorne strane podleže, u odnosu na to zaposlenje, pravnim propisima samo te ugovorne strane.

7. PRIMENA PROPISA – U ODNOSU NA ZAPOSLENE I LICA KOJA OBAVLJAJU SAMOSTALNU DELATNOST

Član 7. predmetnog sporazuma, odnosi se na primenu propisa jedne od ugovornih strana, u slučajevima zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, na teritoriji druge ugovorne strane.

Pa tako ukoliko poslodavac, sa sedištem u jednoj strani ugovornici, uputi zaposlenog koji podleže pravnim propisima te ugovorne strane na rad na teritoriju druge ugovorne strane, taj zaposleni, u odnosu na taj rad, podleže pravnim propisima samo prve ugovorne strane kao da radi na njenoj teritoriji. Ovo upućivanje može trajati do 36 meseci i može se produžiti za dodatni period od 24 meseca uz saglasnost nadležnih organa obe ugovorne strane.

Isto tako, ukoliko lice koje obavlja samostalnu delatnost podleže pravnim propisima jedne ugovorne strane i privremeno radi za svoj račun na teritoriji druge ugovorne strane ili na teritorijama obe ugovorne strane, to lice u odnosu na taj rad, podleže pravnim propisima samo prve ugovorne strane. Ovo upućivanje može trajati do 24 meseca i može se produžiti za dodatni period od 12 meseci uz saglasnost nadležnih organa obe ugovorne strane.

8. PRIMENA PROPISA – U ODNOSU NA POSADU BRODA

Član 8. predmetnog sporazuma odnosi se na primenu propisa jedne od ugovornih strana u slučajevima zaposlenja kao člana brodske posade, te u tom slučaju je predviđeno da lice koje podleže pravnim propisima obe ugovorne strane u slučaju da je zaposleno kao član brodske posade će, u odnosu na to zaposlenje, podlegati samo pravnim propisima Kanade ukoliko ima prebivalište na teritoriji Kanade, a u svim ostalim slučajevima samo pravnim propisima Republike Srbije.

9. PRIMENA PROPISA – U ODNOSU NA DRŽAVNE SLUŽBENIKE, DIPLOMATSKO I KONZULARNO OSOBLJE

Član 9. predmetnog sporazuma odnosi se na primenu propisa jedne od ugovornih strana u slučajevima zaposlenja u svojstvu državnih službenika i/ili diplomatskog i konzularnog osoblja.

U odnosu na ova zaposlenja predviđeno je da lice zaposleno od strane vlade, državni službenik ili službeni predstavnik kojeg jedna ugovorna strana uputi na rad na teritoriju druge ugovorne strane, podleže u odnosu na taj rad, pravnim propisima prve ugovorne strane, a diplomatsko i konzularno osoblje kao i njihova privatna posluga, koju je jedna ugovorna strana uputila na rad na teritoriju druge ugovorne strane, podleže u odnosu na taj rad, pravnim propisima prve ugovorne strane.

Međutim, u odnosu na ova opšta pravila, predviđen je i izuzetak, a to je da lice koje ima prebivalište na teritoriji jedne ugovorne strane i koje je zaposleno na toj teritoriji u državnoj službi ili diplomatskoj misiji druge ugovorne strane, podleže u odnosu na taj rad, pravnim propisima samo prve ugovorne strane. Poslodavac tog lica će poštovati sve odredbe pravnih propisa prve ugovorne strane koji se primenjuju na poslodavce.

10. ŠTA SE PODRAZUMEVA POD “PERIODOM PREBIVANJA” PREMA PRAVNIM PROPISIMA KANADE?

Ovo pitanje veoma je važno, jer se primenjuje uvek prilikom izračunavanja visine davanja u skladu sa pravnim propisima Kanade, stoga je ono detaljno uređeno članom 11. predmetnog sporazuma, te je u tom smislu predviđeno sledeće:

Naime, za potrebe izračunavanja visine davanja prema Zakonu o osiguranju za slučaj starosti:

1) ukoliko lice podleže Kanadskom penzijskom planu ili sveobuhvatnom penzijskom planu neke kanadske provincije, bilo koji period njegovog prebivanja ili boravka u Republici Srbiji smatra se periodom prebivanja tog lica u Kanadi; taj period se smatra periodom prebivanja u Kanadi i venčanog ili nevenčanog partnera i izdržavanog lica koji sa njim žive i koji ne podležu pravnim propisima Republike Srbije po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti

2) ukoliko lice podleže pravnim propisima Republike Srbije tokom bilo kog perioda boravka ili prebivanja u Kanadi, taj period se ne smatra periodom prebivanja tog lica u Kanadi, niti periodom prebivanja u Kanadi venčanog ili nevenčanog partnera ili izdržavanog lica koji žive sa njim i koji ne podležu Kanadskom penzijskom planu ili sveobuhvatnom penzijskom planu kanadske provincije po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti

Isto tako, dopunsko pravilo je i da:

1) smatra se da lice podleže Kanadskom penzijskom planu ili sveobuhvatnom penzijskom planu kanadske provincije tokom perioda boravka ili prebivanja u Republici Srbiji samo ukoliko to lice uplaćuje doprinose prema tom planu tokom tog perioda po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti

2) smatra se da lice podleže zakonodavstvu Republike Srbije za vreme perioda boravka ili prebivanja u Kanadi samo ukoliko to lice u tom periodu, uplaćuje obavezne doprinose prema tim pravnim propisima po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti.

11. OSTVARIVANJE PRAVA NA DAVANJE – KOJI PERIODI SE SABIRAJU I NA KOJI NAČIN SE VRŠI SABIRANJE?

U vezi sa prethodnim pitanjem, u narednom članu 12. detaljno su regulisane vremenske jedinice (periodi) koji se sabiraju radi ostvarivanja prava na davanje (starosna, porodična i invalidska penzija).

U tom smislu, prvo je predviđeno da će nadležni nosilac jedne ugovorne strane prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na davanje prema pravnim propisima koje on primenjuje, uzeti u obzir, u meri u kojoj je to potrebno, periode koji se priznaju prema pravnim propisima druge ugovorne strane, pod uslovom da se ti periodi ne poklapaju.

Takođe, potom je u odnosu na pravne propise Kanade predviđeno da u cilju odlučivanja o ispunjenosti uslova za davanje prema Zakonu o osiguranju za slučaj starosti Kanade, period koji se priznaje prema pravnim propisima Republike Srbije, će se smatrati periodom prebivanja u Kanadi, odnosno u cilju odlučivanja o ispunjenosti uslova za davanje prema Kanadskom penzijskom planu, jedna kalendarska godina, u kojoj je navršeno najmanje 3 meseca perioda koji se priznaju prema pravnim propisima Republike Srbije, smatraće se kao kalendarska godina koja se priznaje prema Kanadskom penzijskom planu.

S druge strane, u odnosu na pravne propise Republike Srbije, u cilju odlučivanja o ispunjenosti uslova na starosnu penziju kalendarska godina koja predstavlja period koji se priznaje prema Kanadskom penzijskom planu smatra se kao 12 meseci koji se priznaju prema pravnim propisima Republike Srbije, a mesec koji predstavlja period koji se priznaje prema Zakonu o osiguranju za slučaj starosti Kanade i koji nije deo perioda koji se priznaje prema Kanadskom penzijskom planu, smatra se mesecom koji se priznaje prema pravnim propisima Republike Srbije. U cilju odlučivanja o ispunjenosti uslova za invalidsku ili porodičnu penziju prema pravnim propisima Republike Srbije, kalendarska godina koja prema Kanadskom penzijskom planu predstavlja period koji se priznaje smatra se kao 12 meseci koji se priznaju prema pravnim propisima Republike Srbije.

12. OSTVARIVANJE PRAVA NA DAVANJE – PERIODI U SISTEMU TREĆE DRŽAVE

Vrlo je značajno to što, shodno članu 13. predmetnog sporazuma, ukoliko lice ne ispunjava uslove za pravo na davanje na osnovu perioda koji se priznaju prema pravnim propisima ugovornih strana, ispunjenost uslova za pravo na davanje utvrđuje se sabiranjem tih perioda i perioda navršenih u sistemu treće države, sa kojom obe ugovorne strane imaju zaključen ugovor o socijalnoj sigurnosti koji predviđa sabiranje perioda.

13. OSTVARIVANJE PRAVA NA DAVANJE – MINIMALNI PERIOD

Članom 14. predmetnog sporazuma, predviđeno je da, ukoliko je ukupno trajanje perioda koji se priznaju prema pravnim propisima jedne ugovorne strane kraće od jedne godine i ukoliko, samo po osnovu tog perioda, ne postoji pravo na davanje prema pravnim propisima te ugovorne strane, nadležni nosilac te ugovorne strane neće isplaćivati davanje po osnovu tog perioda. Ove periode uzima u obzir nadležni nosilac druge ugovorne strane radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za davanje.

14. DAVANJA PREMA PRAVNIM PROPISIMA KANADE – ZAKON O OSIGURANJU ZA SLUČAJ STAROSTI

Na osnovu člana 15. predmetnog sporazuma, predviđeno je kada dolazi do pune primene Zakona o osiguranju za slučaj starosti Kanade, te je u tom smislu predviđeno da, ako lice ispunjava uslove za penziju ili naknadu prema Zakonu o osiguranju za slučaj starosti isključivo primenom odredaba o sabiranju, nadležni nosilac Kanade će izračunati iznos penzije ili naknade koji se isplaćuje tom licu u skladu sa odredbama tog zakona koje uređuju isplatu proporcionalnog dela penzije ili naknade, isključivo na osnovu perioda prebivanja u Kanadi koji se smatraju kao takvi, u skladu sa tim zakonom.

Ovo pravilo primenjuje se i na lice koje ima prebivalište van Kanade i koje bi ispunilo uslove za punu penziju u Kanadi, ali koje nije prebivalo u Kanadi minimum vremena koje je prema Zakonu o osiguranju za slučaj starosti potrebno za isplatu penzije van Kanade.

15. DAVANJA PREMA PRAVNIM PROPISIMA KANADE – KANADSKI PENZIJSKI PLAN

Prema članu 16. predmetnog sporazuma, a u vezi sa prethodnim članom, određeno je da ukoliko lice ispunjava uslove za davanja isključivo uz primenu odredaba o sabiranju, nadležni nosilac Kanade će izračunati iznos davanja koji se isplaćuje tom licu na sledeći način:

1) deo davanja koji zavisi od zarade se određuje u skladu sa odredbama Kanadskog penzijskog plana isključivo na osnovu zarada koje se uzimaju u obzir za penziju prema tom planu

2) fiksni deo davanja se određuje množenjem iznosa fiksnog dela davanja utvrđenog u skladu sa odredbama Kanadskog penzijskog plana sa razlomkom koji predstavlja odnos između perioda doprinosa plaćenog Kanadskom penzijskom planu i minimalnog perioda koji se prema tom planu zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za to davanje. Ta vrednost ne sme biti veća od jedan.

16. DAVANJA PREMA PRAVNIM PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE – ODREĐIVANJE IZNOSA PENZIJE

Član 17. predmetnog sporazuma odnosi se na one slučajeve kada dolazi do pune primene pravnih propisa Republike Srbije, te je u tom smislu predviđeno da ukoliko pravo na penziju postoji prema pravnim propisima Republike Srbije bez primene odredaba o sabiranju, iznos penzije se određuje isključivo prema pravnim propisima Republike Srbije. Međutim, ukoliko se pravo na penziju utvrđuje isključivo uz primenu odredaba o sabiranju, nadležni nosilac Republike Srbije:

1) izračunava teorijski iznos penzije koji bi pripadao da je ukupan period koji se priznaje navršen prema pravnim propisima Republike Srbije i pravnim propisima Kanade, navršen isključivo prema pravnim propisima Republike Srbije

2) na osnovu tog teorijskog iznosa, određuje stvarni iznos penzije koji se isplaćuje, srazmerno odnosu između perioda koji se priznaje, navršenog prema pravnim propisima Republike Srbije i ukupnog perioda koji se priznaje, navršenog prema pravnim propisima Republike Srbije i pravnim propisima Kanade.

17. ADMINISTRATIVNE ODREDBE – ADMINISTRATIVNI DOGOVOR; RAZMENA INFORMACIJA I UZAJAMNA POMOĆ; PLAĆANJE DAŽBINA, NAKNADA I TAKSI; JEZIK KOMUNIKACIJE

Ovaj deo sporazuma uređuje sva ona tehnička pitanja od značaja za adekvatnu primenu sporazuma.

Članom 18. predmetnog sporazuma predviđeno je, da će nadležni organi ugovornih strana zaključiti administrativni dogovor kojim će utvrditi mere neophodne za primenu ovog sporazuma, i da će se organi za vezu odrediti tim dogovorom.

Članom 19. predmetnog sporazuma predviđeno je da će nadležni organi i nosioci zaduženi za primenu ovog sporazuma:

1) u meri u kojoj to dopuštaju pravni propisi koje primenjuju, međusobno razmenjivati informacije neophodne za primenu tih pravnih propisa

2) pružati međusobnu pomoć u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje prava na davanje i njegovog iznosa prema odredbama ovog sporazuma ili prema pravnim propisima na koje se on odnosi, kao da se radi o primeni sopstvenih pravnih propisa

3) međusobno razmenjivati, u što kraćem roku, sve informacije o merama koje se preduzimaju u cilju primene ovog sporazuma ili o promenama u njihovim pravnim propisima, ukoliko te promene imaju uticaja na primenu ovog sporazuma

Isto tako predviđeno je da ukoliko nadležni nosilac jedne ugovorne strane zahteva da se podnosilac zahteva ili korisnik koji ima prebivalište na teritoriji druge ugovorne strane podvrgne medicinskom ispitivanju, nadležni nosilac druge ugovorne strane će, na zahtev nadležnog nosioca prve ugovorne strane, preduzeti mere za obavljanje tog ispitivanja. Ukoliko se medicinsko ispitivanje obavlja isključivo za potrebe nosioca koji ga zahteva, taj nadležni nosilac će nadoknaditi nadležnom nosiocu druge ugovorne strane troškove ispitivanja. Međutim, ukoliko se medicinsko ispitivanje obavlja za potrebe oba nadležna nosioca, troškovi se ne nadoknađuju.

I na kraju, važno pravilo predviđeno ovim članom je da je svaki podatak o licu koji, u skladu sa ovim sporazumom, jedna ugovorna strana dostavlja drugoj, poverljiv i koristi se samo u svrhu primene ovog sporazuma i propisa na koje se on odnosi, osim ukoliko je davanje informacije potrebno prema propisima ugovorne strane.

Članom 20. predmetnog sporazuma je nadalje predviđeno da svako izuzeće ili umanjenje dažbina, naknada, konzularnih i administrativnih taksi predviđeno pravnim propisima jedne ugovorne strane u vezi sa izdavanjem potvrde ili dokumenta neophodnog za primenu njenih pravnih propisa se odnosi i na izdavanje potvrde ili dokumenta neophodnog za primenu pravnih propisa druge ugovorne strane, a svaki zvanični dokument koji je neophodan za primenu ovog sporazuma izuzima se od overe od strane diplomatskih ili konzularnih organa.

U odnosu na jezik komunikacije, članom 21. predviđeno je da nadležni organi i nosioci ugovornih strana mogu direktno komunicirati na bilo kom službenom jeziku ugovornih strana.

18. ADMINISTRATIVNE ODREDBE – PODNOŠENJE ZAHTEVA, OBAVEŠTENJA I ŽALBI; ISPLATA DAVANJA; REŠAVANJE SPORNIH PITANJA; DOGOVOR SA KANADSKOM PROVINCIJOM

Članom 20. predmetnog sporazuma predviđeno je sledeće:

1. Zahtevi, obaveštenja i žalbe koje se odnose na sticanje prava ili na visinu davanja u skladu sa pravnim propisima jedne ugovorne strane i koje treba podneti, u propisanom roku nadležnom organu ili nosiocu te ugovorne strane a koji su, u tom roku, podneti nadležnom organu ili nosiocu druge ugovorne strane, smatraće se podnetim nadležnom organu ili nosiocu prve ugovorne strane. Datum podnošenja zahteva, obaveštenja i žalbe nadležnom organu ili nosiocu druge ugovorne strane smatraće se datumom podnošenja nadležnom organu ili nosiocu prve ugovorne strane

2. Zahtev za davanje podnet prema pravnim propisima jedne ugovorne strane, nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, smatra se istovremeno zahtevom za odgovarajuće davanje prema pravnim propisima druge ugovorne strane, pod uslovom da podnosilac u trenutku podnošenja zahteva pruži informacije o periodima koji se priznaju prema pravnim propisima druge ugovorne strane. Ovo se neće primenjivati na izričit zahtev podnosioca.

3. Nadležni organ ili nosilac kome je podnet zahtev, obaveštenje i žalba prosleđuje iste bez odlaganja nadležnom organu ili nosiocu druge ugovorne strane.

Na koji način se vrši isplata davanja regulisano je članom 23. predmetnog sporazuma, a na osnovu kojeg:

1. Nadležni nosilac jedne ugovorne strane isplaćuje davanja prema ovom sporazumu korisniku koji ima prebivalište van teritorije te ugovorne strane u bilo kojoj konvertibilnoj valuti, u skladu sa pravnim propisima koje primenjuje

2. Nadležni nosilac jedne ugovorne strane isplaćuje davanja u skladu sa ovim sporazumom direktno korisnicima, bez ikakvih umanjenja na ime administrativnih troškova

Prema članu 24. predmetnog sporazuma, predviđeno je da nadležni organi ugovornih strana rešavaju, u meri u kojoj je to moguće, sva sporna pitanja koja proizlaze iz tumačenja ili primene ovog sporazuma u skladu sa njegovim duhom i osnovnim principima a članom 25. da organi Republike Srbije i kanadska provincija mogu zaključiti dogovor o svim pitanjima socijalne sigurnosti u okviru jurisdikcije kanadske provincije, ukoliko taj dogovor nije u suprotnosti sa odredbama ovog sporazuma.

19. STUPANJE NA SNAGU SPORAZUMA, NJEGOVO TRAJANJE I OTKAZIVANJE

Ono što je važno naglasiti su periodi koji na koje se odnosi primena ovog sporazuma, te je u tom smislu članom 26. predviđeno da:

1. Svaki period koji se priznaje, navršen pre stupanja na snagu ovog sporazuma, uzima se u obzir za utvrđivanje prava na davanje i iznosa tog davanja u skladu sa ovim sporazumom

2. Odredbe ovog sporazuma ne daju pravo na primanje davanja za period pre stupanja na snagu ovog sporazuma

3. Izuzetno od stava 2. ovog člana, davanje, osim jednokratno isplaćenog davanja, isplatiće se u skladu sa ovim sporazumom za osigurane slučajeve koji su nastali pre njegovog stupanja na snagu.

Bitno je naglasiti da u slučaju otkazivanja ovog sporazuma, sva prava ostvarena prema njegovim odredbama će biti zadržana i da će se ovaj sporazum i dalje primenjivati u odnosu na sva lica koja su pre njegovog otkazivanja podnela zahteve i ispunila uslove za ostvarivanje prava prema odredbama ovog sporazuma, kao i da ovaj sporazum nije potpisan sa ograničenjem njegovog trajanja, a sve u skladu sa članom 27. predmetnog sporazuma.

20. KONTAKT INFORMACIJE

Na ovom mestu pružamo Vam listu svih institucija, relevantnih za pitanja ostvarenja i zaštite prava na starosnu, porodičnu i invalidsku penziju, kako u Kanadi tako i u Republici Srbiji, kao i kontakt informacije svih relevantnih institucija.

1. Za Kanadu:

Human Resources Development

Income security programs

International operations

333 River Road, Tower “A”, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada, K1A OL4

www.hrdc-drhc.gc.ca

Government of Canada

Canada Pension Plan and Old Age Security pension

www.canada.ca

2. Za Republiku Srbiju:

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Adresa: Dr. Aleksandra Kostića 9, 11000 Beograd

Tel. +381-11-206-1000

Internet sajt. www.pio.rs

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Tel. +381-11-362-17-67

Internet sajt: www.minrzs.gov.rs

Advokat / Attorney at law - Zoran M.Kostic

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Zoran M.Kostic

Kondina 24

Beograd, 11000

Tel. +381-11-322-4456

+381-11-3340-959

Mob. +381-64-216-8789

e-mail. kostic_zoran@hotmail.com

DELOKRUG ANGAZOVANJA

- Pitanja nasledstva u zemlji i inostranstvu

- Restistucije(povracaj oduzete imovine)

- Razvod braka u zemlji i inostranstvu

- Pravno uredjenje Izdrzavanja supruznika, dece

- Priznanje i izvrsenje stranih sudskih odluka

- Priznanje i izvrsenje domacih sudskih odluka u inostranstvu

- Zastupanje pred medjunarodnim sudovima- Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

- Analiza strukovnih profila saglasno domacem zakonu o radu, zakonu o obrazovanju, Nomenklaturi zanimanja i sistematizaciji radnih mesta i usaglasavanje istih sa normativima za priznavanje kvalifikacija u stranim zemljama

- Uporedno pravni pregled kolizionih normi u oblasti rada i radnih odnosa, braka i porodice, priznanja i izvrsenja stranih sudskih i arbitraznih odluka, privrednih i ekonomskih odnosa

- Pravni saveti i instrukcije u domenu Medjunarodnog privatnog i Medjunarodnog poslovnog prava

- Zastupanja pred domacim sudovima i upravnim organima

- Zastupanje pred medjunarodnim izabranim sudovima i arbitrazama

Povezivanje srpskih i kanadskih firmi / otpocinjanje biznisa - Kanadski poslovni servis

Registracija firmi, predstavnistva u Kanadi/ Srbiji

Provera Boniteta domacih/stranih firmi

Kupovina nekretnina u Kanadi/ Srbiji/ Americi

Resavanje sporova domacih i stranih firmi

Zakljucivanje svih vrsta Medjunarodnih ugovora i pracenje njihovog izvrsenja

Interesting Facts about Canada

Obavestenje o promenama propisa u 

by Kostic Zoran | 1 comment

Programi / Bodovni sistem

by Kostic Zoran | 5 comments

Kanada zamlja po meri coveka

by Kostic Zoran | 0 comments

Imigraciona politika

by Kostic Zoran | 2 comments

Recent Photos

Newest Members

Upcoming Events - Seminari i pravne konsultacije u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kitcheneru, Torontu- Pozovite i zakazite svoj termin

bottom of page