top of page

KANADA-HRONOLOGIJA IZMENA PROPISA

Od donošenja savremenog Imigracionog akta 1976 godine, koji je bitno izmenio dotadašnje krute imigracione propise, pa do današnjih dana, bilo je puno izmena i dopuna ovog akta kao i pratećih propisa. Godine 2001 je stupio na snagu novi zakon, pod nazivom "Immigration and Refugee Protection Act" a nakon toga su doneti i prateći propisi i regulative koji su u narednim godinama menjani i prilagođavani kanadskoj unutrašnjoj i spoljnoj politici i potrebama društva.

U daljem tekstu ove rubrike pozabavićemo se samo skorašnjim izmenama i dopunama propisa u okviru kategorije "Federal Skilled Workers” koje još uvek mogu uticati na pojedine zahteve aplikanata koji su i dalje u procesu.

Izmene propisa od 28.11.2008 godine

Dana 28.11.2008 godine, Ministar za državljanstvo, imigraciju i multikulturalizam je objavio izmene propisa sa retroaktivnom primenom na aplikante u okviru programa “Federal Skilled Workers” koji su podnosili zahteve za useljenje u Kanadu, u periodu od 27.02.2008 godine do 28.11.2008 godine.

Kandidati koji su podneli zahteve za useljeničku vizu do 27.02.2008 godine, biće razmatrani po propisima koji su tada važili a kandidati koji su podneli zahteve posle tog datuma a do 26.06.2010 godine biće razmatrani po ministarskim instrukcijama koje su važile za taj period.

Izmene propisa su se odnosile na:

1. Listu deficitarnih zanimanja:

Samo ona zanimanja koja su bila na listi od 29 grupacija zanimanja mogla su se uzeti u obzir kao kvalifikatorna. Kandidati čija su zanimanja bila na toj listi deficitarnih zanimanja mogli su, ako su ispunjavali ostale kvalifikatorne uslove, da uđu u proceduru odobrenja useljenja.

Za razliku od prethodne liste, na novoj listi deficitarnih zanimanja su se sada pojavili lekari i drugi medicinski radnici, stomatolozi, farmaceuti, biolozi i drugi. 

2. Kandidate koji imaju ponudu za posao od poslodavca:

Kandidati koji su imali ponudu za posao od poslodavca, koja je overena i potvrđena od kanadskog biroa rada, takozvani “Arranged Employment Opinion” za zanimanja u okviru kategorija O, A, B iz NOC-a (Nacionalne klasifikacije zanimanja) mogli su, uz ispunjenje ostalih kvalifikatornih uslova, da podnesu zahtev za useljenje.

Ostali kvalifikatorni uslovi su ostali nepromenjeni, i to znanje jezika – godine života – radno iskustvo –prilagodljivost.

Napomena: Za bliže objašnjenje kvalifikatornih uslova, pogledajte sekciju “Bodovni sistem".

Izmene propisa od 26.06.2010 godine

Ministar za državljanstvo, imigraciju i multikulturalizam je dana 26.06.2010 godine objavio nove instrukcije za prihvat aplikacija u kategoriji stručnih lica “Federal Skilled Workers” koje su se počele primenjivati od navedenog datuma objave, odnosno od 26.06.2010 godine.

Saglasno predloženim izmenama, za useljeničku vizu u okviru kategorije stručnih lica “Federal Skilled Workers” mogli su da konkurišu kandidati:

- čije se zanimanje nalazilo na listi od 29 deficitarnih grupacija zanimanja i koji su imali minimum godinu dana radnog iskustva (u proteklih deset godina) u nekom od zanimanja sa liste deficitarnih zanimanja

ili

- koji su imali ponudu za posao (AEO) od kanadskog poslodavca

i

- koji su ispunjavali kvalifikatorne uslove u pogledu godina života, znanja jezika, nivoa obrazovanja, dužine radnog iskustva i prilagodljivosti. 

Za kandidate iz prve kategorije važio je princip “first come, first serve” odnosno “ko se prvi prijavi, prvi će biti selektiran”. Broj prihvaćenih aplikacija u ovoj kategoriji na godišnjem nivou će biti 20.000,00 odnosno 1000 aplikacija po traženom zanimanju sa deficitarne liste.

Aplikanti sa ponudom za posao (AEO) su bili izuzeti. Njihov prihvat se nije ograničavao nikakvim limitom.

Sledeća izmena se odnosila na način podnošenja aplikacija i dokumentacije.

Od navedenog datuma, aplikanti u ovoj kategoriji su uz podnošenje zahteva i potrebnih dokumenata, morali prilagati i rezultate testova iz engleskog ili francuskog jezika od priznatih organizacija i instituta.

Izmene propisa od 01.07.2011 godine

Tom izmenom propisa samo je limitiran broj novih aplikanata u kategoriji FSW na 10.000,00 godišnje, maksimum 500 aplikanata po grupaciji zanimanja. Broj grupacija deficitarnih zanimanja je ostao isti kao i prethodne godine (29). Kvalifikatorni kriterijumi su takođe ostali isti.

Izmena propisa od 01.07.2012 godine

Ovom izmenom propisa, privremeno je zaustavljen priliv novih imigranata u kategoriji FSW, kako bi se mogle obraditi sve aplikacije iz prethodnih godina (eliminating the backlog of old FSWP applications), kako bi se razmotrilo kreiranje novog programa Federal Skilled Trades Program, kako bi se usavršio selekcioni sistem FSW programa, kako bi se modifikovala kategorija Canadian Experience Class, kako bi se usavršio Business Immigrant Program i kako bi se formirao novi "application management sistem" koji ce olakšati zapošljavanje novopridošlih.

Izmene propisa od 04.05.2013 godine

Ministar za državljanstvo, imigraciju i multikulturalizam je dana 03.05.2013 godine objavio izmene propisa u okviru kategorije "Federal Skilled Workers" koje su počele da se primenjuju od 04.05.2013 godine. Bitne izmene se odnose na:

- povećani nivo znanja jezika (engleskog i francuskog) za nosioca aplikacije;

- bodovanje znanja jezika i za pratioca zahteva (supružnika);

- obavezno usaglašavanje kvalifikacija - obrazovnog nivoa kandidata (nosioca zahteva) sa odgovarajućim obrazovnim nivom i strukovnim profilom u Kanadi. Za to usaglašavanje strukovnih profila, određene su odgovarajuće organizacije u Kanadi;

- broj deficitarnih strukovnih profila je određen u okviru 24 grupacije zanimanja, saglasno NOC-u, odnosno kanadskoj nacionalnoj klasifikaciji zanimanja;

- određena je ukupna kvota od 5000 kandidata, odnosno 300 po deficitarnom strukovnom profilu, koji će biti prihvaćeni u ovoj kategoriji na godišnjem nivou (lica sa ponudom za posao - LMO, ne podležu kvotnom ograničenju).

Od navedenog datuma, aplikanti u ovoj kategoriji će uz podnošenje zahteva i potrebnih dokumenata, prilagati i rezultate testova iz engleskog ili francuskog jezika od priznatih organizacija i instituta, kao i potvrde o usaglašenim kvalifikacijama (nosioca zahteva) sa odgovarajućim obrazovnim nivom i strukovnim profilom u Kanadi, izdate od ovlašćenih organizacija u Kanadi.

Izmene propisa od 01.05.2014 godine

Najnovije izmene propisa u kategoriji "Federal Skilled Workers" objavljene su 23.04.2014 godine a stupile su na snagu 01.05.2014 godine. Tim izmenama je proširena lista deficitarnih strukovnih profila u okviru 50 grupacija zanimanja, saglasno NOC-u, odnosno kanadskoj nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. Podignuta je kvota za prihvatanje novih zahteva (bez ponude za posao od kanadskog poslodavca) na 25.000,00 sa dodatkom od 1.000 zahteva za svaku od traženih grupacija zanimanja. Za zahteve kandidata koji imaju LMO (ponudu za posao od kandskog poslodavca, overenu od nadležne kanadske službe) broj prihvatljivih zahteva nije limitiran kvotom.

Kandidati koji apliciraju u okviru kategorije FSW moraju da ispune sve propisane uslove da bi njihov zahtev bio usvojen.

Aplikanti u ovoj kategoriji uz podnošenje zahteva i potrebnih dokumenata, prilalažu i rezultate testova iz engleskog ili francuskog jezika od priznatih organizacija i instituta, kao i potvrde o usaglašenim kvalifikacijama (nosioca zahteva) sa odgovarajućim obrazovnim nivom i strukovnim profilom u Kanadi, izdate od ovlašćenih organizacija u Kanadi.

Ovaj program će vaziti do 01.01.2015 godine, kada će stupiti na snagu novi program dizajniran po ugledu na australijski imigracioni program, a koji će bitno promeniti imigracionu proceduru i dosadašnji pristup imigracionoj problematici.

Izmene propisa od 01.01.2015 godine

Express Entry Program

Ovaj program je dugo najavljivan od Ministarstva za Imigraciju Kanade a stupio je na snagu 01.01.2015 godine. U okviru Express Entry programa, Kanada planira da primi rekordan broj zahteva a i da odobri rekordan broj aplikacija (maksimum do 286.000,00 u 2015 godini) koje ispunjavaju uslove u okviru sledećih kategorija Express Entry programa:

- Federal Skilled Workers Program (FSWP);

- Federal Skilled Trades Program (FSTP);

- Canadian Experience Class (CEC)

Karakteristike Express Entry Programa:

1. Potrebno je da kandidat, koji ispunjava osnovne uslove za napred navedene tri kategorije Express Entry programa, napravi svoj on-line profil na oficijalnom"pool"-u. Za izradu profila se koriste lične i profesionalne informacije, kao i "assessment" kvalifikacija (strukovnog profila) jedne od ovlašćenih kanadskih institucija, kao i rezultati priznatih testova engleskog i/ili francuskog jezika od ovlašćenih organizacija za proveru nivoa znanja jezika. Jednom postavljen profil se stalno može dopunjavati novim informacijama!

2. Pored navedenog, potrebno je registrovati se i na Job Bank-u, koji je uključen u ovaj program.

3. Kanadske provincije i teritorije će se u toku 2015-te godine, priključivati ovom sistemu kroz svoje programe i sa svojim regulativama vezanim za kvalifikatorne uslove, kao i sa svojim listama deficitarnih zanimanja. 

Kako u osnovi funkcionise Express Entry program:

1. Kreira se najpre profil sa svim potrebnim podacima, kako je već napred navedeno i dobija se registracioni broj (code).

2. Taj registracioni broj služi za prijavu kod Job Bank-a i kod provincija (u ovom trenutku kod NS, NB i Saskatchewan-a, a uskoro i kod ostalih provincija i teritorija).

3. Kanadske vlasti na federalnom i/ili provincijskom nivou kao i kanadski poslodavci selektiraju kandidate za koje smatraju da su interesantni za Kanadu i da se lako mogu uklopiti u kanadski sistem. Ukoliko kanadske provincije selektiraju određenog kandidata, on će dobiti 600 poena bonusa, koliko može dobiti i ako bude imao ponudu za posao od kanadskog poslodavca (LMIA – Labor Market Impact Assessment). Ostatak od 600 poena, kandidat zbraja kroz tri kategorije bodovanja: Core Human Capital Factors (Skill and Experience Factors) - Spouse or Common law partner Factors (Language Skills and Education) - Skill Transferability Factors (Education and Work Experience combined). Što veći broj poena ostvari kandidat, imaće i bolje šanse da bude izabran.

4. Ukoliko kandidat bude izabran, dužan je da u roku od 60 dana podnese aplikaciju i kompletnu dokumentaciju i uplati "Processing Fee". To će moći da se uradi "on line". Ako se ne podnese aplikacija u navedenom roku, kandidat će morati celu proceduru da obnovi.

5. Ako sve bude urađeno na vreme i saglasno zakonskim kriterijumima, procedura do izdavanja viza, može biti okončana za 4 do 6 meseci.

U prvih pet meseci od kako je u primeni Express Entry System selektirano je oko 10.000,00 kandidata. Kreatori ovog sistema a i najžešći oponenti i kritičari ovog sistema tokom faze njegove izgradnje, sada su saglasni da sve funkcioniše besprekorno i da je ovakav sistem selekcije kandidata komplementaran kanadskoj imigracionoj politici.

Važna napomena: Informacije koje daju kandidati kod kreiranja Profila i Naloga, moraju biti istinite a dokumentacija koja se u kasnijoj fazi prilaže mora biti autentična. U protivnom, kandidat će dobiti zabranu ulaska u Kanadu po bilo kom osnovu u narednih pet godina.

Ukoliko Vas neki "konsultant" ili Agencija instruira da iznosite netačne informacije i da prilažete falsifikovana dokumenta, odgovaraćete i Vi i ta osoba krivično.

Advokat / Attorney at law - Zoran M.Kostic

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Zoran M.Kostic

Kondina 24

Beograd, 11000

Tel. +381-11-322-4456

+381-11-3340-959

Mob. +381-64-216-8789

e-mail. kostic_zoran@hotmail.com

DELOKRUG ANGAZOVANJA

- Pitanja nasledstva u zemlji i inostranstvu

- Restistucije(povracaj oduzete imovine)

- Razvod braka u zemlji i inostranstvu

- Pravno uredjenje Izdrzavanja supruznika, dece

- Priznanje i izvrsenje stranih sudskih odluka

- Priznanje i izvrsenje domacih sudskih odluka u inostranstvu

- Zastupanje pred medjunarodnim sudovima- Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

- Analiza strukovnih profila saglasno domacem zakonu o radu, zakonu o obrazovanju, Nomenklaturi zanimanja i sistematizaciji radnih mesta i usaglasavanje istih sa normativima za priznavanje kvalifikacija u stranim zemljama

- Uporedno pravni pregled kolizionih normi u oblasti rada i radnih odnosa, braka i porodice, priznanja i izvrsenja stranih sudskih i arbitraznih odluka, privrednih i ekonomskih odnosa

- Pravni saveti i instrukcije u domenu Medjunarodnog privatnog i Medjunarodnog poslovnog prava

- Zastupanja pred domacim sudovima i upravnim organima

- Zastupanje pred medjunarodnim izabranim sudovima i arbitrazama

Povezivanje srpskih i kanadskih firmi / otpocinjanje biznisa - Kanadski poslovni servis

Registracija firmi, predstavnistva u Kanadi/ Srbiji

Provera Boniteta domacih/stranih firmi

Kupovina nekretnina u Kanadi/ Srbiji/ Americi

Resavanje sporova domacih i stranih firmi

Zakljucivanje svih vrsta Medjunarodnih ugovora i pracenje njihovog izvrsenja

Interesting Facts about Canada

Obavestenje o promenama propisa u 

by Kostic Zoran | 1 comment

Programi / Bodovni sistem

by Kostic Zoran | 5 comments

Kanada zamlja po meri coveka

by Kostic Zoran | 0 comments

Imigraciona politika

by Kostic Zoran | 2 comments

Recent Photos

Newest Members

Upcoming Events - Seminari i pravne konsultacije u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kitcheneru, Torontu- Pozovite i zakazite svoj termin

bottom of page